Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ustawa ta wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, a dokładnie nowelizacji uległ art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nową treścią art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego inwestor ma odpowiadać solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Odpowiedzialność taka nie powstanie, jeżeli inwestor w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgodnie ze znowelizowanym art. 6471 § 4 KC, zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podkreślić należy, iż powyższe zgłoszenie nie będzie jednak wymagane w przypadku, gdy inwestor i wykonawca określili w łączącej ich umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych za pomocą oznaczonego podwykonawcy.

Co także istotne, po nowelizacji odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom będzie ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia albo umowy (art. 6471 § 3 KC).

Niezależnie od powyższego zmianie uległ art. 143c ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nową treścią przepisu do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Reasumując powyższe wskazać należy, iż dotychczasowe brzmienie przepisów o solidarnej odpowiedzialności inwestorów względem podwykonawców powodowały szereg problemów interpretacyjnych, w szczególności w zakresie możliwości wyrażenia dorozumianej zgody oraz zakresu odpowiedzialności inwestora. Obecne przepisy mają to zmienić, co oczywiście będzie możliwe do zweryfikowania dopiero w przyszłości, bowiem nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów o roboty budowlane, które zawarte zostały po wejściu w życie przedmiotowej ustawy.

Jedno jest pewne nowe przepisy są korzystniejsze dla inwestorów, nie mniej jednak biorąc pod uwagę ich większą precyzje może okazać się, że proces budowalny będzie przebiegał w sposób mniej kłopotliwych dla wszystkich jego uczestników.