Zmiana nowego Pzp przed jego wejściem w życie

                Nowa ustawa Pzp jeszcze nie weszła w życie (planowane wejście w życie 1 stycznia 2021 r.), a już ustawodawca zdecydował się na jej zmianę. Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych. Projekt czeka obecnie na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Jak czytamy w uzasadnieniu do ww. projektu jego celem jest głownie doprecyzowanie przepisów i bieżące reagowanie na sugestie uczestników systemu zamówień publicznych.

                Projekt zawiera istotne zmiany, w tym przede wszystkim skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych. Zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50.000 złotych. Skreślenie tej regulacji będzie oznaczało, że podobnie jak obecnie, ustawa obejmować będzie wyłącznie zamówienia powyżej 130.000 złotych. Mniejsze zamówienia będą zaś udzielane w oparciu o wewnętrzne regulaminy Zamawiających.

                Projekt wprowadza pewne zmiany również w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego Pierwsza zmiana polega na przywróceniu dotychczasowego brzmienia art. 142 ust.  1 obecnej ustawy Pzp, tak  aby  nie  ograniczać  zawierania umów  w  sprawie  zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat. Celem drugiej zmiany jest ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określanych w umowach w sprawie zamówienia publicznego. Jak wynika z projektowanego art. 436 pkt 3 nowej ustawy Pzp, łączna wysokość kar umownych nie mogłaby przekroczyć 20% wartości netto  umowy.  Trzecia propozycja zmiany dotyczy waloryzacji wynagrodzenia,  w  przypadku  gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zgodnie z projektowanym art. 439 ust. 3, jeżeli umowa została zawarta po upływie  180  dni  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

                Doprecyzowano również przepisy, dotyczącego podstawowego trybu udzielenia zamówienia.