Zatrudnianie obywateli UE, EOG i Szwajcarii

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce podlega szczególnym regulacjom prawnym. Pracodawcy decydując się na nawiązanie stosunku pracy z osobą, która nie ma obywatelstwa polskiego, mają zwykle świadomość, że może być konieczne podjęcie dodatkowych czynności. Chodzi w tym przypadku o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub uzyskanie zezwolenia na pracę, a czasem również legalizację pobytu w Polsce tej osoby. Czy takie same wymogi istnieją w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej? Jak sprawa ma się w odniesieniu do obywateli EOG oraz Szwajcarii?

Zatrudnienie obywateli Unii Europejskiej

Obywatele Unii Europejskiej korzystają z tzw. swobody przepływu pracowników. Na dzień dzisiejszy odnosi się ono zatem do obywateli Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch. W ramach swobody przepływu pracowników obywatele wymienionych państw mają możliwość poszukiwania w Polsce pracy, a następnie podejmowania tej pracy – co ważne: bez wymogu uzyskania zezwolenia na pracę! W konsekwencji podjętego zatrudnienia, mogą oni przebywać w naszym kraju ze względów zawodowych. Pracodawcy z kolei powinni zapewnić obywatelom UE traktowanie na równi z obywatelami Polski w zakresie zatrudnienia, warunków pracy oraz innych przywilejów socjalnych i podatkowych.

Zatrudnianie obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Jeżeli chodzi o obywateli państw spoza UE, ale które należą do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (chodzi tutaj o Norwegię, Islandię, Liechtenstein oraz Szwajcarię) korzystają oni z części uprawnień przyznanych obywatelom Unii.  W zakresie uprawnień dotyczących swobody przepływu pracowników, oni również mogą podejmować w Polsce pracę bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. W praktyce oznacza to, że jeżeli polski pracodawca chce zatrudnić taką osobę, może to zrobić w taki sam sposób, jakbyś zatrudniał obywatela naszego kraju.

Pobyt w Polsce obywateli UE, EOG oraz Szwajcarii

Polskie przepisy nie formułują ograniczeń czasowych dla zatrudnienia w Polsce obywateli UE, EOG i Szwajcarii – w przeciwieństwie do sytuacji oddelegowania, które ma charakter czasowy. Jeżeli jednak pobyt takiego cudzoziemca w Polsce przekracza 3 miesiące, powinien on zostać zgłoszony w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.