Zasady nabywania akcji w prostej spółce akcyjnej.

spółka akcyjna

Zbycie lub obciążenie akcji będzie musiało być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

Forma dokumentowa nie została wprost zdefiniowana w przepisach.

Kodeks cywilny stwierdza jedynie, że do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, a dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. (art. 772 Kodeksu cywilnego).

Jest to najmniej sformalizowana ze wszystkich form czynności prawnych. Oznacza to, że wszystkie akcje prostej spółki akcyjnej będą mogły zostać sprzedane za pośrednictwem wiadomości SMS czy e-mail, komunikatorów internetowych albo nawet poprzez nagranie rozmowy zawierającej oświadczenia woli stron w przedmiocie sprzedaży i nabycia. Należy tylko pamiętać o elementach, które muszą znaleźć się w każdej umowie sprzedaży, np. o wskazaniu ceny.

W przeciwieństwie jednak do spółek z o.o. i akcyjnych, w których wpisy nowego wspólnika (akcjonariusza) do – odpowiednio – księgi udziałów i księgi akcyjnej nie warunkują ważności rozporządzenia udziałami (akcjami) – w prostej spółce akcyjnej nabycie akcji lub ich obciążenie dokonywać się będzie dopiero z momentem wpisu w rejestrze akcjonariuszy, a wobec spółki za akcjonariusza uważać się będzie tylko osobę wpisaną do tego rejestru. 

Oznacza to, że weryfikacja czy rozporządzenie akcjami zostało dokonane prawidłowo i identyfikacja danych stron takich umów spoczywa na podmiotach prowadzących rejestr akcjonariuszy (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską czy banki powiernicze, notariusze). Przeniesienie własności w prostej spółce akcyjnej nie będzie także ujawniane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS-u, jako że akcjonariusze nie będą tam wpisywani.

Wobec tego rozporządzenie akcjami prostej spółki akcyjnej będzie maksymalnie odformalizowane, a jednocześnie zachowana zostanie pewność obrotu.

Mało sformalizowany sposób przenoszenia akcji może stanowić asumpt do podejmowania szybkich decyzji z pominięciem dokładniejszego badania spółki. Potencjalni nabywcy akcji z całą pewnością przed podjęciem decyzji o zakupie akcji prostej spółki akcyjnej powinni m.in. przestudiować umowę prostej spółki akcyjnej, w celu sprawdzenia, czy na transakcję zostały udzielone wszystkie wymagane zgody, np. zgody odpowiednich organów spółki.