Zamówienia na usługi społeczne w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

                Nowe Prawo zamówień publicznych odmiennie reguluje sposób udzielania zamówień na usługi społeczne. Zamówienia na usługi społeczne zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 34 nowego Pzp, który stanowi, że należy przez nie rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Są to zatem m.in. usługi hotelowe i restauracyjne, usługi zdrowotne, społeczne czy różnego rodzaju usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, kultury.

Dotychczas w przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, postępowanie było przeprowadzone w sposób określony w art. 138o ust. 2-4 Pzp.
W konsekwencji zamawiający udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, stosowali własną procedurę, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 Pzp.

                Obecnie ustawodawca odstąpił od takiej regulacji wskazując w uzasadnieniu projektu ustawy, że
„dotychczasowe rozwiązanie w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest nadmiernie skomplikowane i wymaga od zamawiającego samodzielnego opisania całej procedury na okoliczność udzielania takich zamówień”.

                Dlatego też, w nowym Pzp, Zamawiający nie mają już możliwości tworzenia własnej procedury, ale muszą dostosować się do reżimu nałożonego ustawą Pzp. Zgodnie z art. 359 przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:

  • zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;
  • zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

Powyższe oznacza, że odmiennie niż dotychczas, w przypadku zamówienia, którego wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, ustawodawca nie przewidział żadnych zmian w stosunku do przepisów regulujących udzielanie zamówień klasycznych poniżej progu unijnego, nakazując zamawiającemu stosować te przepisy wprost.

Przy usługach społecznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 750 000 euro, Zamawiający może natomiast nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

  • obowiązku powołania komisji przetargowej;
  • obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, na formularzu jednolitego dokumentu;
  • minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;
  • obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;
  • przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.

Nowe przepisy z całą pewnością zapewnią większość przejrzystość tego rodzaju zamówień, chociaż dla Zamawiających oznaczają brak jakichkolwiek ułatwień i konieczność poddania się rygorom Pzp.