Zamówienia bagatelne

zamówienie bagatelne

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wprowadza wiele rewolucyjnych zmian w systemie zamówień publicznych. Jedną z nowych instytucji przewidzianych ustawą są tzw. „zamówienia bagatelne”, czyli zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50.000 złotych. Zamówienia do 50.000 złotych netto nie zostały objęte ustawą, a tym samym w ich przypadku Zamawiający decydują o sposobie ich udzielenia. Jest to rozwiązanie zdecydowanie odbiegające od dotychczasowego rozwiązania, które przewiduje, że zamówienia do 30.000 euro w ogóle nie są objęte ustawą.

Ogłoszenia o zamówieniach bagatelnych będą publikowane przez zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych (na podstawie art. 268 nowego Pzp). Zamawiający, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w BZP, przekazuje potencjalnym wykonawcom informację o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym musi zatem zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

Jeżeli po publicznym ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia bagatelnego zamawiający zidentyfikuje potrzebę zmodyfikowania przedmiotu zamówienia lub jakichkolwiek innych istotnych uwarunkowań, będzie zobowiązany do zmiany ogłoszenia. Jeżeli natomiast zmiany będą miały istotny charakter, wówczas konieczne będzie odpowiednie przedłużenie terminu składania ofert, tak aby wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy mieli równe szanse na zawarcie umowy.

Objęcie zamówień bagatelnych nową ustawą Pzp budzi duże wątpliwości w środowisku Zamawiających, albowiem przyczynić się może do wydłużenia procesów zakupowych, które dotychczas nie były sformalizowane.