Żądanie miarkowania kary umownej powinno określać kwotę, która będzie stanowić nową, zmniejszą wysokość kary umownej

Prawo podmiotowe dłużnika

Żądanie miarkowania kary umownej stanowi wykonanie przysługującego dłużnikowi prawa podmiotowego.  Norma art. 484 § 2 k.c. wskazuje, iż możliwość zastosowania przez sąd instytucji miarkowania kary umownej powstaje wyłącznie w razie zgłoszenia żądania zmniejszenia kary umownej przez dłużnika.

Jednoznaczność żądania

Żądanie dłużnika musi zawierać wolę zmiany przez sąd treści stosunku prawnego łączącego dłużnika z wierzycielem. Samo żądanie zmniejszenia kary umownej musi zostać wyrażone w sposób niebudzący wątpliwości. Żądanie miarkowania kary umownej nie musi posługiwać się wyrażeniem zawartym w art. 484 § 2 k.c., lecz powinno przybrać ono postać na tyle wyrazistą, by sąd mógł przystąpić do badania przesłanek określonych w art. 484 § 2 k.c., a nie innych przesłanek mogących na gruncie innych przepisów prawa stanowić podstawę oddalenia roszczenia o zapłatę kary umownej.

Wskazanie kwoty, która będzie stanowić nową zmniejszoną karę umowną

Niezależnie od tego czy sprawa sądowa której przedmiotem jest żądanie miarkowania kary umownej jest realizowana jako powództwo o ukształtowanie kary umownej, czy też, co ma miejsce w praktyce sądowej częściej, jest elementem procesu o zapłatę, żądanie miarkowania kary umownej powinno dokładnie określać wartość docelową wysokości nowej kary umownej. W przypadku gdy zgłoszone żądanie miarkowania kary umownej nie będzie określało zakresu zmniejszenia kary umownej, według rozważań prawnych zaprezentowanych przez Sąd Najwyższy na łamach wyroku z dnia 16 listopada 2022 r. sygn. akt. II CSKP 578/22 sąd rozpoznający sprawę zobowiązany jest wezwać stronę do skonkretyzowania żądania zmniejszenia, gdyż żądanie miarkowania kary umownej jest w sensie prawnym zgłoszone przez dłużnika dopiero w przypadku wskazania jakiego zmniejszenia (do jakiej kwoty) żąda on ograniczenia kary umownej. Określona przez stronę kwota zmniejszenia kary umownej wyznacza również granicę ingerencji sądu w treść stosunku zobowiązaniowego stron. Wykroczenie poza te ramy stanowić będzie orzeczenie ponad żądanie miarkowania kary umownej.