Wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej w pojeździe mechanicznym

Wysokość odszkodowania

Zagadnienie prawne w Sądzie Najwyższym

W dniu 06 czerwca 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne w przedmiocie ustalenia wysokości doznanej przez poszkodowanego szkody w pojeździe mechanicznym, w przypadku gdy zaistniała szkoda jest szkodą częściową.

Przedstawione zagadnienie prawne dotyczy sytuacji gdy poszkodowany przed ustaleniem wysokości odszkodowania naprawi uszkodzony pojazd mechaniczny, doprowadzając go do stanu sprzed powstania szkody.

Istotą zadanego pytanie jest ustalenie czy w powyższej sytuacji poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów – faktycznych wydatków na naprawę pojazdu, czy też odszkodowanie to powinno zostać ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, co do zasady abstrakcyjnego kosztorysu naprawy.

Treść postawionego przez SO w Szczecinie zagadnienia prawnego poniżej:

Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?

Przedstawione zagadnienie zostało przekazane do rozpoznania 3-osobowemu składowi SN.