Wstępne zgłoszenie wynalazku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

Nowa instytucja

Nowa ustawa prawa własności przemysłowej (aktualnie w fazie opiniowania) wprowadza novum w zakresie zgłaszania wynalazków tj. wstępne zgłoszenie wynalazku.

Celem nowej regulacji jest stworzenie szybkiej i efektywnej możliwości zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku, po dokonaniu uproszczonego zgłoszenia bez ryzyka utraty nowości zgłoszonego rozwiązania.

Wymogi wstępnego zgłoszenia wynalazku

W myśl art. 31 projektowanej ustawy wstępne zgłoszenie wynalazku składać się będzie z:

  • podania zawierającego minimum: oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o zastrzeżenie pierwszeństwa do uzyskania patentu,
  • opisu wynalazku,
  • rysunków – jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Wstępne zgłoszenie wynalazku nie będzie mogło podlegać zmianom, możliwe jednak będzie w przypadku niespełnienia warunków formalnych jego zgłoszenia uzupełnienie braków na wezwanie Urzędu Patentowego, ale wyłącznie w zakresie podania oraz opisu wynalazku.

Zgodnie z projektowanym art. 30 ust. 2 prawa własności przemysłowej, w przypadku wstępnego zgłoszenia niedopuszczalne będzie skorzystanie z uprzedniego pierwszeństwa.

Brak publikacji wstępnego zgłoszenia

Istotną kwestią dla dokonujących wstępnego zgłoszenia wynalazku jest fakt, iż nie będzie ono podlegało publikacji. Dokonanie wstępnego zgłoszenia wynalazku nie będzie skutkowało utratą nowości zgłoszonego rozwiązania, gdyż wstępne zgłoszenie wynalazku nie będzie publikowane, zaś do stanu techniki wchodzą zgłoszenia opublikowane, przez co tracą one przymiot nowości.

Dwanaście miesięcy na zgłoszenie wynalazku

Korzyścią płynącą dla wynalazców z projektowanego rozwiązania jest niewątpliwie możliwość uznania zgłoszenia wynalazku za dokonane w dniu zgłoszenia wstępnego, o ile w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania powyższego wstępnego zgłoszenia, zgłaszający dokona w Urzędzie Patentowym „pełnego” zgłoszenia wynalazku. Co istotne termin na dokonanie pełnego, właściwego zgłoszenia wynalazku nie będzie podlegać przywróceniu. Brak zgłoszenia wynalazku w przedmiotowym terminie skutkować będzie przyjęciem, iż wynalazca dokonał wycofania zgłoszenia.

Odmowa przyznania zgłoszeniu wynalazku daty zgłoszenia wstępnego wynalazku będzie mieć również miejsce w sytuacji, gdy, wynalazek będącym przedmiotem zgłoszenia będzie wykraczał poza to, co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku.

W obu powyższych sytuacjach Urząd Patentowy oznaczy datę zgłoszenia wynalazku na zasadach ogólnych, tj. według daty wpływu pełnego zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa.

Wynalazca może dokonać pełnego zgłoszenia w węższym zakresie, niż wynika to ze wstępnego zgłoszenia wynalazku.