Wsparcie bezzwrotne dla firm poszkodowanych przez pandemię

odrzucenia oferty

W ciągu najbliższych 10 dni planowane jest ogłoszenie konkursu „Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii”. Jest to konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw.

Konkurs przeznaczony jest dla MMŚP, czyli dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że o dotację mogą się ubiegać formy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza równowartości 50 mln EURO, zaś całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosić będzie 300 tys. PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 85%, co oznacza, że 15% kwoty (mieszczącej się w limicie wspomnianych 300.000 PLN) będzie musiał dopłacić Wnioskodawca.

Czas i planowanie prac

Wnioski składane są za pomocą LSI (Generatora Wniosków) – specjalnego rozbudowanego i  interaktywnego formularza służącego do tworzenia wniosku w czasie rzeczywistym.

Doświadczenie pracy z szeregiem programów podobnych generator wniosków służący do składania aplikacji o fundusze uczy, że wniosek dużo lepiej będzie złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu naboru i na pewno nie blisko końca naboru, ponieważ zwykle wtedy wniosek usiłuje złożyć duża liczba wnioskodawców, co często może skutkować przeciążeniem generatora i jego spowolnionym lub wadliwym działaniem (np. dochodzi do zawieszania się strony generatora, jak również do problemów) z wpisywaniem treści, funkcjonowaniem menu rozwijanych, wgrywaniem plików i zapisywaniem umieszczanych w nim treści). Tym bardziej zachęcić należy do na tyle szybkiego kontaktu z nami i do podjęcia decyzji o składaniu wniosku, by jego złożenie nie odbywało się „na ostatnią chwilę”.

Kryteria wyboru projektów – punktacja, czyli jak zwiększyć swe szanse na otrzymanie dotacji?

O faktycznym przyznaniu dofinansowania decydują kryteria oceny wniosków.

W pierwszej kolejności wsparcie otrzymują projekty z najwyższą liczbą punktów.

Kryterium oceny punktowej numer 1:Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy

Ocenie podlega procentowy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie.

Przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Punktacja w tej kategorii zależna jest od tego, jaki był procentowy spadek przychodów ogółem w omawianym okresie. Szczegółowa punktacja prezentuje się tutaj następująco:

 • 16 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 90% do 100 %;
 • 14 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 80% do 90 %
 • 12 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 70% do 80 %;
 • 10 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 60% do 70 %;
 • 8 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 50% do 60%;
 • 6 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 40% do 50%;
 • 4 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 30% do 40%;
 • 2 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale od 15 % do 30 %.

Kryterium oceny punktowej numer 2: Zastosowanie technologii cyfrowych. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku punktacja prezentuje się w prostszy sposób niż w przypadku spadków przychodów, jednak warto zwrócić uwagę na znaczący wpływ tej punktacji na ogólną pulę punktów w konkursie:

Technologie cyfrowe rozumiane są̨ jako technologie wykorzystujące technikę̨ cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP – punktacja przedstawia się w tym przypadku następująco:

 • 10 pkt – projekt zakłada zastosowanie technologii cyfrowych;
 • 0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania technologii cyfrowych.

W oparciu o nasze doświadczenie w przygotowaniu projektów cyfryzacyjnych pomożemy Państwu zaprojektować i należycie opisać koncepcję zastosowania technologii cyfrowych w Państwa działalności. W opisie uwzględnimy takie połączenie rozwiązań cyfrowych z aktualną działalnością Państwa firmy, by (zgodnie z wymogami tego programu) wykazać ich pozytywny wpływ na odporność Państwa działalności w przypadku kolejnych fal pandemii lub innych podobnych zagrożeń czy utrudnień.

Kryterium oceny punktowej numer 3: punktacji podlegać będzie również uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu – tu (podobnie jak w przypadku technologii cyfrowych) punktacja jest prosta, dychotomiczna:

 • 10 pkt – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko,
 • 0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny poziom oddziaływania na środowisko.

Prawidłowo skonstruowany opis wpływu na środowisko to niejednokrotnie duże wyzwanie dla Wnioskodawców, gdyż w wielu branżach trudno taki wpływ wykazać. Podobnie jak w przypadku całości dokumentacji potrzebnej do aplikowania o środki oferujemy w tym zakresie profesjonalne wsparcie.

Wydatki kwalifikowalne:

 1. zakup, wytworzenie, dostawę̨, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 2. zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych. Nie dopuszcza się̨ zakupu wyłącznie sprzętu informatycznego.