Wpływ podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę na wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Co można finansować z ZFŚS?

Spis treści:

1. Jaka jest wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe?

2. Jaka jest wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe?

3. Podsumowanie – grzywny nakładane w postępowaniach karnoskarbowych z roku na rok będą coraz wyższe !

 

Systematycznie podnoszone minimalne wynagrodzenie za pracę jest wielkością ekonomiczną, która wpływa na różne wartości w wielu innych dziedzinach, np. wysokość świadczeń lub składek. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wpływ również na wysokość innych wartości, w dziedzinach niekoniecznie związanych ściśle z ekonomią, np. wysokość grzywien, jakie mogą zostać nałożone w postępowaniu karnoskarbowym.

Wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe

Kary grzywny przewidziane za przestępstwa skarbowe wymierza się nie w sposób kwotowy, ale w stawkach dziennych. O wysokości grzywny decyduje więc iloczyn liczby stawek dziennych i wysokość stawki. Co do zasady, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności (tej 1/30).

Od 1 lipca 2023 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3600 zł, a więc minimalna wysokość stawki to 120 zł. Minimalna wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe to więc 10×120 zł, czyli 1200 zł.

Maksymalna wysokość grzywny to natomiast 720x(400x120zł), a więc łącznie 34.560.000,00 zł. Jest to kwota o ponad 1.000.000 zł wyższa, niż obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 r. i aż o 5.662.080 zł wyższa, niż obowiązująca do 31 grudnia 2022 r.

SĄD NAJWYŻSZY BĘDZIE DECYDOWAŁ, KTÓRY Z MAŁŻONKÓW JEST AKCJONARIUSZEM.

Wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe

W przeciwieństwie do grzywny orzekanej za przestępstwo skarbowe, grzywnę za wykroczenie skarbowe orzeka się kwotowo, a nie w stawkach dziennych.

Celem przypomnienia, wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Z powyższego wynika, że wielokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę determinuje również to, czy sprawca czynu zabronionego będzie odpowiadał za przestępstwo skarbowe, czy jedynie wykroczenie skarbowe.

Za wykroczenie skarbowe grzywna może zostać wymierzona co do zasady w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Modyfikacje dotyczą np. grzywny nakładanej w drodze mandatu (nie więcej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę) lub wyroku nakazowego (dziesięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Minimalna grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi więc 360 zł, a maksymalna do 72.000 zł. Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego nie może przekroczyć natomiast 18.000 zł, a grzywna nałożona wyrokiem nakazowym nie może być wyższa niż 36.000 zł.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego wpisu, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę afektuje wiele różnych dziedzin. Ponieważ tendencja jest taka, iż minimalne wynagrodzenie za pracę jest podwyższane, a nie na odwrót, grzywny nakładane w postępowaniach karnoskarbowych z roku na rok będą coraz wyższe.