Ustawa antypuntinowska w zamówieniach publicznych

naruszenia przepisów PZP

W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zakres wykluczenia

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zarówno prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak i zamówienia publicznego lub konkursu wyłączonych spod ustawy, w tym również z uwagi na wartość, wyklucza się:

  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stosuje się również do postępowań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub prowadzonych z wyłączeniem stosowania tej ustawy. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2022 r.

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowana została lista osób
i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami