Umowa franczyzy w kodeksie cywilnym – projekt nowelizacji

Spis treści:

1. Essentialia negotii umowy franczyzy

2. Co powinien zawierać dokument informacyjny i jak wygląda wzorzec umowy franczyzy?

3. Poufność i zakaz przenoszenia praw i obowiązków

4. Uprawnienie do obniżenia wynagrodzenia franczyzodawcy

5. Zakaz konkurencji i kary umowne przy umowie franczyzy

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i prawa własności przemysłowej wprowadzający do kodeksu cywilnego nowy typ umowy nazwanej – umowę franczyzy.

 

Essentialia negotii umowy franczyzy  

Nowemu typowi umowy dedykowane zostaną art. 76410 k.c. – art. 74621 k.c. Zgodnie z przepisem konstytuującym stosunek franczyzy, stosunek franczyzy polegać będzie na udostępnieniu przez franczyzodawcę franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem koncepcję lub technikę prowadzenia działalności gospodarczej (know – how) oraz rzeczy lub prawa służące wykonywaniu tej działalności, w szczególności nazwę przedsiębiorcy, znaki towarowe i patenty, zaś franczyzobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej w oparciu o udostępnioną koncepcję.

Umowa franczyzy wymagać będzie zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Z tego tytułu zmianie ulegnie również art. 76 ust. 1 prawa własności przemysłowej zgodnie z którym udzielenie licencji wymagać będzie dochowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności, a nie jak dotychczas formy pisemnej.

Dokument informacyjny i wzorzec umowy franczyzy

Na 14 dni przed zawarciem umowy franczyzy, franczyzodawca będzie zobowiązany udostępnić dokument informacyjny oraz wzorzec umowy. Niedopełnienie tego obowiązku lub jego nierzetelne spełnienie bądź zawarcie w nim nieprawdziwych informacji wiązać się będzie z możliwością wypowiedzenia umowy franczyzy przez franczyzobiorcę ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od powzięcia przez franczyzobiorcę informacji o powyższym, jeżeli uzasadnione jest przypuszczenie, że gdyby franczyzobiorca był należycie o nich poinformowany, to umowy by nie zawarł. W każdym przypadku uprawnienie to wygasa w ciągu roku od dnia zawarcia umowy franczyzy.  Obowiązek przedstawienia dokumentu informacyjnego i wzorca umownego obowiązywać będzie także przy zmianie umowy franczyzy.

W przypadku zmiany umowy franczyzy, brak przyjęcia przez franczyzobiorcę nowych warunków umowy, skutkuje związaniem stron dotychczasową umową franczyzy.

Dokument informacyjny musi zawierać:

 1. dane identyfikujące franczyzodawcę;
 2. opis działalności gospodarczej franczyzodawcy, w szczególności liczbę zawartych umów franczyzy, według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego;
 3. opis działalności, która ma być wykonywana przez franczyzobiorcę;
 4. sposób ustalania wynagrodzenia franczyzodawcy;
 5. opis świadczeń franczyzodawcy, w szczególności wymienienie udostępnianych do korzystania koncepcji lub techniki działalności gospodarczej, rzeczy lub praw;
 6. informację o szacunkowej wartości wydatków lub nakładów niezbędnych do poniesienia przez franczyzobiorcę w celu rozpoczęcia wykonywania umowy franczyzy
 7. informację o szacowanej wysokości przychodów franczyzobiorcy oraz o sposobie jej wyliczenia;
 8. informację o zobowiązaniu franczyzobiorcy do zawierania umów z podmiotami trzecimi wskazanymi przez franczyzodawcę, o ile przewiduje się zawieranie takich umów;
 9. informację o zakresie i środkach nadzoru franczyzodawcy nad sposobem wykonywania umowy franczyzy przez franczyzobiorcę, w szczególności o zakresie dostępu do tajemnic przedsiębiorstwa franczyzobiorcy oraz o prawie franczyzodawcy do wydawania wytycznych i poleceń, o ile przewiduje się nadzór franczyzodawcy nad sposobem wykonywania umowy franczyzy przez franczyzobiorcę;
 10. informację o zasadach przejścia praw i obowiązków wynikających z umowy franczyzy oraz przystępowania nowej osoby do umowy po stronie franczyzobiorcy, o ile przewiduje się taką możliwość;
 11. informację o zdarzeniach stanowiących podstawę nałożenia kar umownych oraz o sposobie ustalania ich wysokości, o ile przewiduje się nakładanie kar umownych;
 12. okres obowiązywania umowy franczyzy i warunki jej przedłużenia;
 13. terminy wypowiedzenia umowy franczyzy;
 14. informację o zakazie konkurencji, w tym o terminach obowiązywania tego zakazu, o ile przewiduje się zakaz konkurencji

Poufność i zakaz przenoszenia praw i obowiązków

W zakresie przepisów dyspozytywnych projekt ustawy zakłada obowiązek zachowania w poufności koncepcji lub techniki biznesowej o nieograniczonym czasowo charakterze (umowa może regulować tę kwestię inaczej).  Franczyzobiorca nie będzie także uprawniony do przeniesienia na inną osobę praw wynikających z umowy ani wniesienia ich tytułem wkładu do spółki (również regulacja o charakterze dyspozytywnym).

Uprawnienie do obniżenia wynagrodzenia franczyzodawcy

Projekt nowelizacji wprowadza tożsame do art. 700 k.c. uprawnienie do żądania obniżenia przez franczyzobiorcę wynagrodzenia franczyzodawcy w przypadku, gdy zwykły przychód z działalności uległ znacznemu zmniejszeniu, a franczyzobiorca nie ponosi za to odpowiedzialności. Obniżenie wynagrodzenia ma obejmować okres, w którym przychód uległ znacznemu zmniejszeniu.

Wypowiedzenie umowy franczyzy na czas określony będzie następować w przypadkach określonych w umowie, a na czas nieokreślony za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli wypowiadającym jest franczyzobiorca, zaś jeżeli franczyzodawca to termin ten wynosić będzie 6 miesięcy. Nowelizowane przepisy przewidują również możliwość wypowiedzenia umowy franczyzy przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym o ile zajdą określone w ustawie okoliczności.

Zakaz konkurencji i kary umowne przy umowie franczyzy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku franczyzy będzie mógł trwać rok oraz może obejmować wyłącznie tworzenie konkurencyjnego systemu.

W zakresie kar umownych roszczenie o jej zapłatę wygasać będzie w terminie roku od dnia, w którym franczyzodawca mógł się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania, chyba że w tym terminie franczyzodawca dokonał wezwania do zapłaty kary umownej.

Weksle wystawiane przez franczyzobiorców będą musiały zawierać określenie „nie na zlecenie” lub równoważne, a w przypadku braku takiego zastrzeżenia franczyzodawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej franczyzobiorcy wyrządzonej z tego tytułu szkody.

Projektowane przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ich uchwalenia.