Termin zwrotu podatku VAT

Termin zwrotu podatku VAT

Termin zwrotu podatku VAT nie może być późniejszy niż data zakończenia kontroli w sprawie tego zwrotu

Urząd skarbowy nie może wyznaczyć terminu zwrotu VAT na datę przypadającą już po terminie zakończenia kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego – orzekł WSA w Łodzi  wyroku z dnia 21.03.2018 r. (sygn. akt sprawy I SA/Łd 136/18).

Obecnie powszechnym zjawiskiem jest przedłużająca się kontrola w sprawie sprawdzenia zasadności wnioskowanego zwrotu podatku VAT. Organy podatkowe uzasadniając przedłużenie terminu zwrotu argumentują, że oczekują na rezultat prowadzonej weryfikacji transakcji. Wielokrotnie jednak zdarza się, że przepisy o przedłużeniu terminu zwrotu są nadużywane przez aparat skarbowy.

Sprawa przed WSA w Łodzi dotyczyła podatnika, który złożył wniosek o zwrot ponad 400 tys. zł nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2017 r. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął kontrolę podatkową w celu sprawdzenia zasadności zwrotu, przedłużając termin zwrotu tego podatku do dnia 2 kwietnia 2018 r. Jednocześnie zawiadomił podatnika, że kontrola podatkowa w tej sprawie zostanie zakończona nie później niż do końca października 2017 r.

Zdaniem WSA w Łodzi organ podatkowy dopuścił się naruszenia art. 87 ust. 2 ustawy o VAT przedłużając termin zwrotu na okres późniejszy niż czas trwania kontroli. Sąd stwierdził, że z treści ww. przepisu jednoznacznie wynika, że przedłużenie terminu zwrotu podatku wykazanego w deklaracji podatkowej może nastąpić najpóźniej do czasu zakończenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Zatem data określająca (wyznaczająca) nowy termin zwrotu podatku VAT nie może być późniejsza niż data zakończenia prowadzonych postępowań (w tym kontroli podatkowej).

Należy zgodzić się ze stanowiskiem WSA w Łodzi, że wyznaczając nowy termin zwrotu podatku na okres przeszło 5 miesięcy po planowanym zakończeniu kontroli podatkowej organ podatkowy zdecydowanie przekroczył swoje kompetencje w zakresie możliwości przedłużenia terminu zwrotu VAT.

Warto zwrócić uwagę, że zauważenie tego rodzaju uchybień w działaniach organów podatkowych umożliwia często wcześniejszy zwrot podatku VAT.