Zasady zatrudniania cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

w dniu 14 marca 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Jak wskazano w komunikacie, proponowane zmiany mają zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń, a w szczególności na ich rejestracji mimo braku możliwości i zamiaru zatrudnienia cudzoziemca (tzw. zjawisko handlu oświadczeniami).

Jednocześnie wprowadzone przepisy dostosowują regulacje krajowej do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę.

Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Aczkolwiek procedura w tym zakresie wzorowana jest na obecnie obowiązującej, to jednak projekt przewiduje pewne mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, m.in. możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń i obowiązek informacyjny o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej będą dotyczyły obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG. Zgodnie z dyrektywą, możliwe jest jednak utrzymanie – w ograniczonym zakresie – preferencyjnych rozwiązań dla obywateli wybranych państw. W przypadku Polski, utrzymane zostaną preferencje dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy, którzy korzystają obecnie z tzw. procedury oświadczeniowej.

Wprowadzono również rozwiązania zachęcające do zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracodawca powierzający taką pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia będzie chciał kontynuować tę współpracę i wystąpi dla niego o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec będzie ubiegał się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – praca wykonywana w procedurze będzie uznawana za legalną.