Tag: Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy

Zamawiający musi mieć dowody, żeby wykluczyć Wykonawcę – Wypowiedzenie umowy

              Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt

Czytaj dalej