Rodzaje podpisów elektronicznych – zwykły, zaawansowany oraz kwalifikowany

podpis elektroniczny

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910 / 2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznej na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE wyróżniają 3 rodzaje podpisów elektronicznych charakteryzujących się różnym poziomem bezpieczeństwa i identyfikacji jego użytkownika. Są to: podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zwykły podpis elektroniczny

Zgodnie z definicją podpisu elektronicznego zwanym także zwykłym podpisem elektronicznym zawartą w art.3 pkt. 10 wskazanego powyższej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014, podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis. Zwykłym podpisem elektronicznym zgodnie z powyższą definicją są m.in. zawarte w stopce wiadomości e-mail dane identyfikujące nadawcę takie jak imię i nazwisko.

Ta postać elektronicznego podpisu charakteryzuje się najmniejszym stopniem weryfikacji nadawcy treści wiadomości.

Zaawansowany podpis elektroniczny

Zawansowanym podpisem elektronicznym jest zgodnie z art. 3 ust. 11 Rozporządzenia podpis elektroniczny który spełnia poniższe wymogi:

  • jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
  • umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego
  • jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz
  • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Powyższe cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego powalają mieć pewność, co do podmiotu, który podpisał dokument. Ponadto zaawansowany podpis elektroniczny pozwala na ustalenie zmian w treści dokumentu które zaszły po jego podpisaniu.

Dokument podpisany zaawansowanym podpisem elektronicznym, co do zasady spełniać będzie wymogi formy dokumentowej czynności prawnej określonej w art. 772 kodeksu cywilnego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny to zgodnie z art. 4 pkt. 12 Rozporządzenia zaawansowany podpis elektroniczny, który składany jest za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składaniu podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny cechuje się najwyższym stopniem bezpieczeństwa oraz w sposób niezaprzeczalny wskazuje podpisującego którego tożsamość została zweryfikowana i potwierdzona w certyfikacie przez kwalifikowanego dostawcę usługi zaufania.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma stosownie do normy art. 781 § 2 k.c. skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, a zatem podpisane nim dokumenty są równoważne ze zwykłą formą pisemną.