Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, a także zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) dotyczące wprowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych.

  1. Zmiana w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

W art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c ustawy Pzp została rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez dodanie odesłania do art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W następstwie zmiany art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp otrzymał następujące brzmienie:

„c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),”.

Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  1. Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 34 w ust. 1 po pkt 11 został dodany pkt 12, w którym rozszerza się katalog form realizacji zasady jawności finansów publicznych o umowy zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych.

W dodanym art. 34a została wprowadzona instytucja rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Zgodnie z dodawanym art. 34a ust. 4, w rejestrze umów nie będą zamieszczane informacje o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy Pzp tj. zamówień, którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub), a także zamówień wyłączony z ustawy Pzp z uwagi na istotny interes bezpieczeństwa państwa.

Zmiany przewidziane w ustawie o finansach publicznych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie tej ustawy.