Przepadek pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu?

koszty związane z wynajmem

Spis treści:

1. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających od 14 marca 2024 r.

2. Kiedy Sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego?

3. Co w sytuacji, gdy nietrzeźwy kierujący nie jest właścicielem pojazdu? Co z autem w leasingu?

4. Czy zawodowy kierowca skazany za jazdę pod wpływem, będzie zwracał wartość pojazdu?

5. Kiedy Sąd, pomimo obowiązkowego przepadku, nie orzeknie go?

 

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających od 14 marca 2024 r.

14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca surowsze sankcje za jazdę pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Nowa regulacja przewiduje nawet przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę lub przepadek równowartości pojazdu.

Kiedy Sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego?

Sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego, jeżeli kierowca prowadził pojazd, gdy:
1. zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu albo prowadzi do takiego stężenia,
2. nietrzeźwy, przy powyższym stężeniu lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:
a) był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem,
b) będzie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
3. tylko w wyjątkowych sytuacjach dotyczących powyższych przestępstw Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku,
4. Sąd orzeknie przepadek, również gdy sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku komunikacyjnego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo spożyje alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów, lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających – jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia, przy czym zbiegnięcie z miejsca zdarzenia nie wymaga stanu nietrzeźwości lub odurzenia. Gdy zawartość będzie niższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, ale wyższa niż 0,5 promila lub 0,25 mg/dm3 , orzeczenie przepadku będzie możliwe, ale nieobowiązkowe.

Co w sytuacji, gdy nietrzeźwy kierujący nie jest właścicielem pojazdu? Co z autem w leasingu?

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

przepadek auta

Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego pojazdowi, o którym mowa w § 1, w sposób określony w § 2 nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

Powyższa regulacja jest istotna w kontekście pojazdów w leasingu lub wynajmie długoterminowym. Sprawca nie jest ich właścicielem, więc będzie obowiązany zapłacić równowartość pojazdu.

Czy zawodowy kierowca skazany za jazdę pod wpływem, będzie zwracał wartość pojazdu?

Odpowiedź brzmi: nie. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kiedy Sąd, pomimo obowiązkowego przepadku, nie orzeknie go?

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.