Prawo do wyjaśnienia oceny zdolności kredytowej

Goszcząca na łamach serwisu „Ustawa wdrażająca RODO” swoim zakresem objęła również sektor bankowy wprowadzając nowe regulacja oraz zmieniając obowiązujące przepisy prawne.

Jednym z nowo dodanych przepisów prawnych jest art. 70a ustawy prawo bankowe, przyznający osobom fizycznym, prawnym oraz jednostką organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, lecz posiadającym zdolność prawną ubiegającym się o kredyt, uprawnienie do pozyskania informacji/wyjaśnień dotyczących dokonanej przez bank lub inną instytucję ustawo upoważnioną do udzielania kredytów, oceny zdolności kredytowej wnioskującego podmiotu.

Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących oceny zdolności kredytowej może zostać złożony niezależnie od pozytywnego lub negatywnego charakteru oceny zdolności kredytowej dokonanej przez bank lub inną instytucję finansową ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, chyba że wniosek dotyczy kredytu konsumenckiego, wówczas zgodnie ze znowelizowanym art. 10 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim wyjaśnienie oceny scoringowej przysługuje wyłącznie w przypadku negatywnej decyzji kredytowej. (kredytem konsumenckim jest umowa kredytowa której stroną jest konsument oraz w której wysokość udzielonego kredytu nie przekracza kwoty 255 550 zł)

Udzielone przez bank lub inną instytucję upoważnioną ustawowo do udzielania kredytów wyjaśnienia muszą obejmować informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonanie oceny zdolności kredytowej, przy czym udzielana informacja powinna spełniać wymogi art. 5 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż powinna ona być prawdziwa, rzetelna i przejrzysta dla osoby której dane dotyczą. Informacje dotyczące oceny zdolności kredytowej zgodnie z art. 70a ust. 1 prawa bankowego powinny zostać udzielone w formie pisemnej.

Konsument uprawniony jest do uzyskania informacji nieodpłatnie, zaś w przypadku przedsiębiorcy bank i inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów może pobrać opłatę za sporządzenie wyjaśnienia w wysokości odpowiedniej do wysokości kredytu. Sposób kształtowania opłaty za udzielenie informacji nie wydaje się być prawidłowy, zważywszy, że zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO wysokość opłaty za uzyskanie kopii danych winna odpowiadać kosztom administracyjnym sporządzenia kopii danych. Uzależnienie wysokości opłaty za uzyskanie informacji w przedmiocie oceny scoringowej od wysokości zobowiązania kredytowego nie wydaje się mieć uzasadnionego podłoża.