Pozorność zatrudnienia

Jakie argumenty prezentują zwolennicy przeciwnego stanowiska?

W jednym z wyroków z 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie przypomniał jakie ceny powinien mieć stosunek pracy istniejący między pracownikiem i pracodawcą. Zasadniczym elementem konstrukcyjnym stosunku pracy jest zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym za wynagrodzeniem. Swoistość stosunku pracy wyraża się w jego cechach, które odróżniają go od stosunków cywilnoprawnych. Do tych właściwości stosunku pracy należą: dobrowolność zobowiązania, zarobkowy charakter stosunku pracy, osobisty charakter świadczenia pracy oraz podporządkowanie pracownika co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy, wyrażające się również w możliwości wydawania pracownikowi poleceń dotyczących pracy.

Sprawa toczyła się z odwołania pracownicy, w przypadku której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował podleganie ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, uzasadniając, że zawarta przez nią umowa o pracę została zawarta pozornie i w celu objęcia obowiązkową ochroną ubezpieczeniową. Pracownica wkrótce po nawiązaniu stosunku pracy stała się niezdolna do pracy wobec uzyskania zwolnienia lekarskiego ze względu na ciążę. To jeden z licznych przypadków, w których ZUS kwestionuje istnienie stosunku pracy.

Faktycznie świadczenie pracy

W rozpoznawanej sprawie, sądy dwóch instancji uznały, że ZUS w sposób prawidłowy zakwestionował umowę o pracę. Sądy podkreśliły, że w postępowaniu sądowym zarówno pracownica, jak i pracodawca nie wykazali, że łączyła ich relacja pracownicza. Nie było żadnych dowodów potwierdzających, że pracownica faktycznie świadczyła pracy, a nadto pracodawca nie wykazał, że istniała potrzeba zatrudnienia takiego pracownika.

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 8 września 2022 r., VII U 4369/19