„Polski Ład” – zmiany w VAT od 2022 r.

Polski Ład

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy podatkowej, będącej częścią „Polskiego Ładu”, tj. pakietu ustaw mającego stanowić „reset” gospodarki po pandemii COVID-19. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy projektowane zmiany w VAT na 2022 r.

  1. Możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT”,

Celem proponowanego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Stosowanie rozwiązanie będzie dobrowolne. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym regulacjami podatnicy powiązani rozliczani są odrębnie. Czynności dokonywane w ramach powiązanych podmiotów są dokumentowane fakturami VAT, a każdy z nich odrębnie składa plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Fundamentalny charakter dla funkcjonowania grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową  wewnątrz grupy VAT. Dany podatnik będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie będzie mogła też być członkiem innej grupy VAT, co ma uniemożliwić tworzenie wielostopniowych struktur.

  1. Opcja opodatkowania usług finansowych

Usługi finansowe korzystają zasadniczo ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Od 2022 r. podatnicy świadczący usługi finansowe – wyłącznie świadczone na rzecz podatników – będą mogły podlegać opodatkowaniu VAT, w zależności od wyboru podatnika. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku. Nie będzie przy tym możliwa rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów usług, np. usług udzielania kredytów, a do pozostałych stosowanie zwolnienia od podatku. Przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych ma na celu zapewnienie większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym. Obecnie stosowane zwolnienie od podatku powoduje, że podatek naliczony związany ze świadczeniem tych usług nie podlega co do zasady odliczeniu. Opodatkowanie usług finansowych spowoduje powstanie u podmiotów świadczących te usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług. Z kolei podmioty będące podatnikami – nabywcy takich opodatkowanych usług finansowych – będą miały prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie opodatkowanych usług finansowych na ogólnych zasadach, tj. jeżeli usługi te będą związane z wykonywaniem przez nich czynności opodatkowanych. Podatnik dokonujący wyboru opodatkowania usług finansowych byłby związany takim wyborem przez okres co najmniej 2 lat od momentu rezygnacji ze zwolnienia od podatku. Po upływie 2 lat, w trakcie których podatnik stosował opodatkowanie, możliwy byłby powrót do stosowania zwolnienia.

  1. Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Część podatników spełniająca ustawowe kryteria będzie mogła korzystać z przyspieszonego, 15-dniowego trybu zwrotu nadwyżki VAT. Wskazana preferencja podatkowa szybkiego zwrotu VAT dotyczyłaby podatników spełniających łącznie kryteria w zakresie:

– wysokiego udziału łącznej sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line (udział minimum 80%),

– wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych.

  1. Nowe „porozumienie podatkowe” w zakresie VAT

Inwestor będzie miał możliwość zawarcia z organem podatkowym porozumienia podatkowego (PI), które będzie mogło obejmować interpretację niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. PI będzie mogło obejmować m.in. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT, czyli elementy, które są przedmiotem wiążących informacji stawkowych (WIS) wydawanych w trybie przepisów art. 42a – 42i ustawy o VAT.