„Polski Ład” – nowe ulgi podatkowe w 2022 r.

Polski Ład

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy podatkowej, będącej częścią „Polskiego Ładu”, tj. pakietu ustaw mającego stanowić „reset” gospodarki po pandemii COVID-19. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy projektowany system nowych ulg podatkowych dla przedsiębiorców.

 1. Ulga na robotyzację

Od 2022 r. podatnicy będą mieli możliwość dodatkowego, preferencyjnego rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na tzw. robotyzację. Mechanizm ulgi polega na tym, że wydatki na robotyzację będą podlegały dodatkowemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% wydatków (innymi słowy, 150% wydatków zostanie zaliczone do kosztów podatkowych Spółki). Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację będzie się uznawać m. in.:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Preferencyjne odliczenie wydatków na tzw. robotyzację będzie miało zastosowanie do wydatków poniesionych w latach 2022-2026.

 1. Ulga na produkcję próbną nowego produktu lub na wprowadzenie nowego produktu na rynek

Rozwiązanie to skierowane jest do tych podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i obejmie koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej takiego produktu, a także koszty wprowadzenia w celu sprzedaży na rynek nowego produktu. Ulga przysługiwać będzie podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach katalogu kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu, znalazły się następujące kategorie:

 • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
 • koszty badania cyklu życia produktu,
 • koszty weryfikacji technologii środowiskowej ETV

Podatnik będzie dokonywał odliczenia składając zeznanie za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. W przypadku gdy podatnik za ten rok poniesie stratę lub dochody niższe niż przysługujące mu odliczenie, będzie miał prawo do skorzystania ze stosownego odliczenia, w całości lub części, w zeznaniu składanym w dwóch kolejnych następujących po sobie latach podatkowych. Przy czym muszą to być lata, które następują bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

 1. Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (dot. wydatków marketingowych, promocyjnych)

Celem wprowadzanej ulgi jest umożliwienie podwójnego uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Ulga skierowana jest do podatników, u których w następstwie poniesienia określonych wydatków (m.in. związanych z uczestnictwem w targach, na których prezentowane są produkty, działaniami promocyjnymi, a także przygotowaniem koniecznej dokumentacji), doszło do osiągnięcia (zwiększenia) przychodów ze sprzedaży produktów. Mogą oni odliczyć takie koszty od podstawy opodatkowania, jeżeli po skorzystaniu z ulgi wykażą stosowny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostały koszty zwiększenia tych przychodów (dokonano odliczenia).

Proponowana regulacja wskazuje sposób określenia wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów (warunki skorzystania z ulgi), a także postępowania po stwierdzeniu przez podatnika nieuprawnionego odliczenia (w związku z niedopełnieniem wymaganych warunków).

 1. Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga jest skierowana do podatników CIT oraz do podatników PIT osiągających przychody z działalności gospodarczej, którzy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu ponoszą wydatki na wspieranie określonej działalności sportowej, kulturalnej, czy edukacyjnej. Będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele:

 • Koszty poniesione na kluby sportowe – m. in. na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendium sportowego;
 • koszty poniesione na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • koszty poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – m. in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.