Pakt o Migracji i Azylu: Co oznacza dla Polski?

Spis treści:

1. Pakt Migracyjny – podstawowe informacje

2. Mechanizm Solidarnościowy – przyjmij imigranta albo płać

3. Stanowisko Polski dotyczące Paktu Migracyjnego

4. Pakt Migracyjny – skutki dla Polski

 

Komisja swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o zatwierdzeniu paktu migracyjnego, który był intensywnie negocjowany w grudniu 2023 roku. Kolejnym krokiem do jego formalnego przyjęcia będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim, które planowane jest na kwiecień 2024 roku. Jakie rozwiązania niesie za sobą ta regulacja i co to oznacza dla państw członkowskich, w tym dla Polski?

Pakt Migracyjny – podstawowe informacje

Państwa europejskie stoją w obliczu kryzysu migracyjnego. Ambasadorzy państw członkowskich UE uzgodnili, że zachodzi konieczność modyfikacji podejścia do kwestii imigrantów. Zakładana jest m.in. nowelizacja wspólnotowych przepisów w takich obszarach jak: kontroli nielegalnych migrantów, pobierania danych biometrycznych, procedur składania i rozpatrywania wniosków o azyl, współpraca i solidarność między państwami członkowskimi czy sposób radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Mają zostać wypracowane rozwiązania pozwalające na weryfikację, którzy migranci rzeczywiście potrzebują ochrony międzynarodowej, a którzy nie. Z kolei kraje pierwszego kontaktu mogą liczyć na otrzymanie większych uprawnień do odsyłania migrantów do krajów pochodzenia.

Mechanizm Solidarnościowy – przyjmij imigranta albo płać

Punkt centralny Paktu migracyjnego stanowi mechanizm solidarnościowy, który zakłada wspieranie krajów członkowskich UE w przypadku kryzysu migracyjnego. Przepisy te przewidują, że kraje nie będące w stanie przyjąć określonej liczby imigrantów będą mogły zapłacić za każdą nieprzyjętą osobę. Kwota opłaty ma wynosić około 20 tys. euro za osobę. Decyzje w sprawie wsparcia i relokacji migrantów będą podejmowane przez Komisję Europejską w oparciu o obiektywne kryteria.

Stanowisko Polski dotyczące Paktu Migracyjnego

Polska, podobnie jak kilka innych państw, wyraziła sprzeciw wobec paktu migracyjnego, jednak nie uczestniczyła bezpośrednio w jego negocjacjach. Władze Polski argumentują, że pakt ten nie uwzględnia specyficznej sytuacji państw graniczących z Białorusią i Rosją, które doświadczają presji migracyjnej związanej z sztucznie wygenerowanymi szlakami migracyjnymi. Istnieje także obawa, że brak równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością może prowadzić do konfliktów między UE a państwami członkowskimi.

Pakt Migracyjny – skutki dla Polski

Przyjęcie paktu migracyjnego stanowi istotny krok w kierunku wspólnego podejścia do zarządzania migracją w UE. Jednakże, wyzwania związane z jego wdrożeniem i potencjalne konflikty między państwami członkowskimi wymagają dalszych dyskusji i negocjacji. Dla Polski pakt ten stanowi szereg wyzwań, które będą wymagały ścisłej obserwacji i analizy w przyszłości. W dyskusji pojawiają się głosy, że Polska mogłaby być zwolniona z opłat, ze względu na znaczną liczbę uchodźców przyjętych z Ukrainy.