Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy na etapie uzgodnień.

Ograniczenie zatorów płatniczych

Projekt zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych trafił do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Projektodawca z jednej strony widzi konieczność przeciwdziałania patologiom rynku, z drugiej strony chcę transponować do krajowego systemu prawa rozwiązań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.2.2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

Głównym założeniem projektu jest uproszczenie procedury nakazowej w zakresie roszczeń do 75 tys zł. Novum będzie stanowiła konieczność uprawdopodobnienia spełnienia świadczenia, przy jednoczesnej eliminacji konieczności przedstawienia dowodu w zakresie spełnienia świadczenia wzajemnego.

Inną krytyczną zmianą będzie narzucenie maksymalnego 60 dniowego terminu zapłaty ustalonego pomiędzy dużym przedsiębiorcą jako dłużnikiem a przedsiębiorcą z sektora MŚP jako wierzycielem. Terminy te nie będą mogły być wydłużone postanowieniem umownym.

Projekt przewiduje także szereg innych zmian m.in.:

  • zobowiązanie przedsiębiorców będących podatnikami, których dane indywidualne podlegają publikacji przez Ministra Finansów (grupy kapitałowe i podatników, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro) do przekazywania Ministrowi Finansów corocznego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty;
  • przerzucenie z wierzyciela na dłużnika ciężaru dowodu, że ustalony w umowie termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy oraz wprowadzenie możliwości żądania takiego ustalenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym umowa została wykonana;
  • wprowadzenie możliwości odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub wypowiedzenia umowy, gdy termin zapłaty ustalony w umowie jest nadmiernie wydłużony a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (w projekcie przyjęto, że możliwość taka będzie przysługiwała w przypadku terminu dłuższego niż 120 dni);
  • wprowadzenie mechanizmu zwiększającego szybkość rozliczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesach inwestycyjnych;
  • wyraźne wskazanie narzucania nadmiernie długich terminów zapłaty jako czynów naruszających prawo konkurencji w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.