Ograniczenie cesji umów rezerwacyjnych i umów deweloperskich

Delegowanie pracowników

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która zakłada ograniczenie cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

  • Ograniczenia w zakresie umów rezerwacyjnych.

Autopoprawka zakłada wprowadzenie zakazu przeniesienia (cesji) na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej. Dokonanie takiego przeniesienia wbrew zakazowi będzie nieważne. Zakazu nie stosuje się wobec cesji umowy rezerwacyjnej na osobę zaliczaną do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Są to m.in: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo i teściowie.

  • Ograniczenia w zakresie umów deweloperskich.

Nabywca będący stroną umowy deweloperskiej lub umowy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią, w przypadku gdy:

  • umowa ta dotyczy nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo jednego domu jednorodzinnego w tym domu jednorodzinnego wraz z nieruchomością gruntową, na której jest albo ma on zostać wybudowany;
  • w okresie trzech lat poprzedzających przeniesienie tej wierzytelności nie dokonał przeniesienia wierzytelności wynikającego z ww. umów.

Tego ograniczenia nie stosuje się wobec cesji umowy na osoby zaliczane do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dokonanie cesji umowy deweloperskiej wbrew ograniczeniu, wskazanym wyżej, nie będzie skutkowało nieważnością takiej czynności, lecz może skutkować odpowiedzialnością karną przenoszącego.

Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia.

W umowie dokonującej przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności z umowy deweloperskiej przenoszący składa bowiem oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o spełnieniu warunku wskazanego w pkt 2 powyżej tzn. nie dokonał w okresie 3 lat przed dniem cesji innej cesji umowy deweloperskiej.

Zawarcie umowy cesji umowy deweloperskiej będzie wymagało formy aktu notarialnego.

O odpowiedzialności karnej będzie uprzedzał notariusz sporządzający umowę cesji..

Resort uzasadnia, że zmiany takie są konieczne, bo wskazane umowy zmniejszają dostęp do lokali mieszkalnych znajdujących się w ofercie dewelopera, a finalnie prowadzą do zwiększenia kosztów nabycia lokalu. Nowe przepisy mają wyeliminować działania polegające na rezerwacji kilku a nawet kilkunastu lokali przez jedną osobę, której celem jest uzyskanie dochodu z późniejszego przeniesienia praw w ramach umowy cesji na nowych nabywców.

W sytuacji gdyby proponowane przepisy weszły w życie niewątpliwie utrudni to możliwość hurtowego nabywania od deweloperów nieruchomości i ich sprzedaży z zyskiem.