Oddłużenie w upadłości konsumenckiej

upadłość konsumencka

Jak powszechnie wiadomo, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na zasadach obowiązujących po dniu 24 marca 2020 r. może szybko zakończyć się sukcesem w postaci ogłoszenia upadłości konsumenta, co jednak nie oznacza zakończenia postępowania, a dopiero jego rozpoczęcie. Nie mniej, jak wskazano we wcześniejszym wpisie, ogłoszenie upadłości skutkuje ochroną masy upadłości przed np. egzekucją ze strony wierzycieli podejmujących działania windykacyjne.

Postaci oddłużenia w upadłości konsumenckiej

Celem upadłości konsumenckiej jest uzyskanie oddłużenia. Oddłużenie w odrębnym trybie dotyczącym upadłości konsumenckiej może nastąpić na skutek:

  1. ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań po jego wykonaniu,
  2. umorzenia zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
  3. warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
  4. zmiany lub uchylenia planu spłaty i umorzenia niewykonanych zobowiązań upadłego w przypadku braku możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli o charakterze trwałym i wynikającym z okoliczności niezależnych od upadłego,
  5. oddłużenia w drodze zawarcia układu.

Ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań po jego wykonaniu

Po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi wniosek o ustalenie planu spłaty. Po zbadaniu moralności płatniczej konsumenta sąd ustala w jakim zakresie i okresie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania. Przy pozytywnej ocenie moralności płatniczej, okres nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku ustalenia, że konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

Po wykonaniu przez konsumenta obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Umorzenie zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Jeśli osobista sytuacja upadłego konsumenta w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji konsumenta nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły konsument ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność konsumenta do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Zmiana lub uchylenie planu spłaty i umorzenie niewykonanych zobowiązań konsumenta

Jeżeli upadły konsument nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy.

Jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego konsumenta, sąd na wniosek upadłego konsumenta, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego konsumenta.

Oddłużenie w drodze zawarcia układu

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej jest również możliwe w drodze zawarcia układu przez konsumenta z wierzycielami. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego konsumenta, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego konsumenta, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły konsument.

Procedowanie postępowania o zawarcie układu pozwala zapobiec likwidacji majątku upadłego. Jest to rozwiązanie najlepsze dla osób, które stały się niewypłacalne, jednak uzyskują stałe dochody, pozwalające realizować układ. W przypadku przegłosowania układu na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy przedkłada sądowi wniosek o zatwierdzenie układu, a jego zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie. Oczywiście całkowite oddłużenie następuje po wykonaniu układu przez upadłego konsumenta.

Podsumowanie

Uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej może nastąpić na wiele różnych sposobów. Procedura jest elastyczna i dopasowana do różnych sytuacji. Aby wybrać właściwą drogę wart poradzić się eksperta.