O co chodzi w nowej „ustawie wiatrakowej” ?

odzyskanie podatku od wiatraków

Co to jest ustawa wiatrakowa i zasada 10 H ?

  • Ustawa wiatrakowa, a dokładnie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, to akt prawny, który określa zasady budowy elektrowni wiatrowych oraz lokalizację inwestycji, między innymi odległość od istniejącej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej.
  • Art. 4 ustawy wiatrakowej wskazuje, że odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe oraz budynki mieszkalne musi być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości wiatraka (razem elementami technicznymi, w szczególności wirnikiem i łopatami).
  • Wysokość jest mierzona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli. W praktyce oznacza to, że w przypadku wiatraka o wysokości 150 metrów budynki mieszkalne mogą stanąć nie bliżej niż w odległości 1500 m od inwestycji wiatrowej (zasada 10 H).

 

Co planuje zmienić ustawodawca ?

Obecnie prace legislacyjne zmierzają przede wszystkim do zliberalizowania przepisów, aby zwiększyć dostępność gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych i doprowadzenie do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), zgodnie z celami wyznaczanymi m.in. przez Politykę Energetyczną Państwa do 2040 r.

Na razie nie wiadomo kiedy Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze założenia nowej ustawy wiatrakowej

  • Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie planu miejscowego.
  • Miejscowy plan będzie mógł określać inną – niż wyznaczoną przez regułę 10H – odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, jednak z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej wynoszącej 500 metrów.
  • Weryfikowanie i określanie finalnej odległość od zabudowań mieszkalnych w ramach procedury wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
  • Po stronie gminy obowiązek przeprowadzenia trwających min. 30 dni konsultacji miejscowego planu zagospodarowania, który przewidywałby lokalizację elektrowni wiatrowej.

Cel nowej regulacji

Zdaniem projektodawcy regulacja zwiększa konkurencyjność gospodarki i ma pozytywny wpływ na przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży lądowej energetyki wiatrowej: przy obecnym stanie prawnym elektrownie wiatrowe mogą powstawać na około 3 proc. powierzchni Polski, po jej zmianie na projektowany zwiększyłaby się ponad ośmiokrotnie  i wyniosła 26,4 proc.