NOWELIZACJA FIŃSKIEJ USTAWY O WSPÓŁPRACY– CZĘŚĆ 1

Dzień układowy

Cel

Celem znowelizowanej fińskiej ustawy o współpracy jest poprawa interakcji między pracodawcą a personelem oraz stworzenie ram dla rozwoju firmy i środowiska pracy.

Intencją jest, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Projektowana ustawa kooperacyjna regulowałaby szereg kwestii w sposób bardzo zbliżony do obowiązującej obecnie ustawy.

W uzasadnieniu w dekrecie rządowym stwierdza się, że sformułowania odbiegające od obowiązującej ustawy nie mają na celu zmiany dotychczasowej wykładni prawnej (orzecznictwa).

Należy jednak zauważyć, że wprowadzone zmiany pozostawią niejasne, w jakim stopniu dotychczasowe stwierdzenia w orzecznictwie i doktrynie pozostaną w mocy po wejściu w życie nowej ustawy.

Dialog

Jedną z kluczowych zmian w proponowanej nowej ustawie o współpracy jest ciągły dialog między pracodawcą a pracownikami. W przyszłości powinien odbywać się regularny dialog między pracodawcą a przedstawicielem pracowników co najmniej raz na kwartał, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Obowiązek dialogu zwiększy koszty dla pracodawców, gdyż czas pracy przedstawiciela pracodawcy, przedstawiciela pracownika lub pracowników zostanie wykorzystany do prowadzenia dialogu. Ponadto wypełnienie obowiązku wymaga częstszej współpracy z pracownikami. Obowiązek dialogu, zgodnie z propozycją, miałby zastosowanie do: perspektywy rozwoju i sytuację finansową przedsiębiorstwa lub podmiotu; regulamin pracy; praktyki i zasady pracy; schematy siły roboczej i struktura kadrowa; potrzeby kompetencyjne i rozwój kompetencji; jak również utrzymanie i promowanie dobrego samopoczucia w pracy.

Jednak na poziomie miejsca pracy konkretne tematy, co do których będzie prowadzony dialog między stronami w ramach powyższych kwestii, zostaną omówione bardziej szczegółowo.

Ponadto dialog między stronami dotyczyłby również niektórych obowiązków współpracy wynikających z innych przepisów, takich jak gromadzenie danych osobowych podczas rekrutacji i w trakcie stosunku pracy.

Nowa ustawa o negocjacjach kooperacyjnych wyraźnie zapewniłaby przedstawicielom pracowników więcej informacji w sprawach dotyczących pracowników, a tym samym umożliwiłaby ściślejszą współpracę między pracodawcą a przedstawicielami pracowników.

Proponowana nowa ustawa o współpracy przewiduje w art. 44 ustawy, zgodnie z którym przypadku naruszenia przez pracodawcę obowiązków lub przepisów innych niż objęte przepisem odszkodowawczym, indywidualny przedstawiciel pracodawcy podlega karze grzywny.

Przewidziane w projektowanej ustawie wsparcie dla ciągłego dialogu jest zgodne z celem ustawy. Procedura wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami prawnymi. Tematy toczącego się dialogu są w ustawie nieprecyzyjne.

Odpowiedzialność karna za zobowiązanie niejasno określone prawem jest jednak dla pracodawcy dotkliwa.