Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Jak wspomniano w jednym z wcześniejszych wpisów, od dnia 1 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać postępowanie o zatwierdzenie układu w znowelizowanym kształcie. Zmiana jest istotna, gdyż, ogólnie rzecz ujmując, przybliża kształt postępowania o zatwierdzenie układu, które nie cieszyło się zbytnią popularnością wśród dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych (z uwagi na brak dostatecznej ochrony majątku dłużnika przed zatwierdzeniem układu, a także z uwagi na surowsze wymagania co do wymaganej większości głosów niezbędnej do przyjęcia układu), do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0, które wyszło naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

Aby rozpocząć procedurę, dłużnik winien zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym. W art. 35 ust. 2a i 2b PrRestr określono maksymalną wysokość wynagrodzenia, jakie może być ustalone, jeżeli dłużnik jest mikro przedsiębiorcą, co ma chronić dłużników o mniejszym potencjale finansowym przed zawieraniem z doradcą restrukturyzacyjnym umów utrudniających wykonanie układu.

Doradca restrukturyzacyjny będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Nadzorca sporządza spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Wstępny plan restrukturyzacyjny również sporządza nadzorca układu przy udziale dłużnika.

Jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy, spis wierzytelności sporządza się z uwzględnieniem zaproponowanego podziału.

Nowelizacja przepisów przewiduje, iż wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo będą objęci układem z mocy prawa nawet bez ich zgody, jeżeli dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie, w terminie określonym w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana albo wygasła, albo przewidujące zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia.

W spisie wierzytelności spornych zwięźle przedstawia się podstawę sporu.

Następnie nadzorca układu dokonuje obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (nie zaś jak dotychczas w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Z tą chwilą nastąpi otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (i korzystne dla dłużnika skutki ochronne).

Obwieszczenie będzie mogło zostać dokonane dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Do dokonania obwieszczenia nie będzie konieczne sporządzenie propozycji układowych, jak ma to miejsce obecnie.

Po dokonaniu obwieszczenia na nadzorcy układu będzie spoczywał obowiązek zebrania głosów wierzycieli. Przy czym wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym nadzorca układu zamieszcza kartę do głosowania. Ponadto wprowadza się możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli przez nadzorcę układu w miejscu lub obok zbierania głosów, w sposób przewidziany w postępowaniu o zatwierdzenie układu, które może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

W dalszej kolejności następuje weryfikacja wyników głosowania. W przypadku stwierdzenia, że układ został przyjęty, należy złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Jest to jednak tematyka na odrębny wpis. Zaznaczenia jedynie wymaga, iż wniosek winien zostać złożony w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, gdyż jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa.

Jak wynika z powyższego, zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu nie jest obarczone formalizmem i z (obowiązkową) pomocą profesjonalisty w osobie doradcy restrukturyzacyjnego, gwarantującą powodzenie otwarcia restrukturyzacji, stwarza realne szanse na wszczęcie postępowania z widokiem na zawarcie układu z wierzycielami wobec korzystniejszego sposobu przeliczania głosów wierzycieli oraz w warunkach „względnego spokoju” w związku z uzyskaną przez dłużnika ochroną przed egzekucją lub wypowiedzeniem kluczowych umów.