Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Pierwszeństwo zaspokojenia

Spis treści:

1. Jakie kwoty są wolne od potrąceń? 

2. Od kiedy będą obowiązywały nowe kwoty wolne od potrąceń?

 

W dniu 14 lutego 2024 r. został ogłoszony komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 133).

Jakie kwoty są wolne od potrąceń? 

Wysokość kwoty wolnej zależy od tego jakiego rodzaju należności są potrącane z zasiłku.  Od 1 marca 2024 r.  kwoty wolne wynosić będą:

  • 764,62 zł – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
  • 1261,64 – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  • 1009,33 – należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b i 6-9 ustawy emerytalnej, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane .

Jeśli świadczenie przysługuje ubezpieczonemu za część miesiąca, wysokość kwoty wolnej ustala się proporcjonalnie do liczby dni, za które jest ono wypłacane. Aby ją wyliczyć należy podzielić pełną kwotę wolną od potrąceń przez 30, a następnie pomnożyć  przez liczbę dni za które wypłacany jest zasiłek.

Na czym polega minimalny podatek dochodowy?

Od kiedy będą obowiązywały nowe kwoty wolne od potrąceń?

Nowe kwoty wolne od potrąceń będą obowiązywały w okresie od 1 marca 2024 r do 28 lutego 2025 r.
i dotyczą zasiłków wypłacanych przez ZUS lub płatników z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, tzw. wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego).