Niekaralność osób pracujących z dziećmi – zmiany w kodeksie pracy

Spis treści:

1. Co może sprawdzać pracodawca?

2. Kto kontroluje pracodawców?

 

W dniu 15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304).

Zgodnie ze zmienionymi przepisami rozdziału 3 tej ustawy, na pracodawcę lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, zostały nałożone obowiązki, których wykonania ma na celu zapobieżenie przestępczości na tle seksualnym wobec dzieci.

Co może sprawdzać pracodawca?

Obowiązki pracodawców pojawiają się już na etapie rekrutacji. Pracodawca ma obowiązek zweryfikować czy dane kandydata są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Kandydat do pracy przedkłada pracodawcy zaświadczneie o niekaralności z Kraowego Rejestru Karnego
w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Co może sprawdzać pracodawca?

Kto kontroluje pracodawców?

Do kontroli w zakresie realizacji obowiązków pracodawców uprawnione są organy samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie czy marszałkowie województwa), organy prowadzące jednostki systemu oświaty lub je nadzorujące, a także Inspekcja Pracy. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, podmiot kontrolujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Policji lub prokuratora. Sankcje jakie mogą być nałożone za niedopełnienie obowiązków weryfikacyjnych to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 1000 zł.

Natomiast osoba która, pomimo wiedzy, dopuściłaby do pracy z dziećmi osobę, w stosunku do której zostało wydane orzeczenie sądowe zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.