Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców nie zawsze wymaga pozwolenia

podatek od nieruchomości

Kto jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawowym:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Czynnościami wymagającymi zezwolenia są:

 • nabycie nieruchomości;
 • nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
 • Najnowsze orzecznictwo:

Uchwała z dnia 24 marca 2022 roku wydanej w sprawie o sygn. III CZP 48/22, stanowi kolejny wyjątek od zasady, że nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Sentencja orzeczenia:

W podjętej kilkanaście dni temu uchwale Sąd Najwyższy orzekł, że przewidziana w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) sankcja nieważności nie ma zastosowania do nabycia nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

 

 • Ważne:

Uchwała odnosi się wprost do podziału majątku orzeczonego postanowieniem sądu. Nie dotyczy natomiast podziału majątku wspólnego w drodze umowy między byłymi małżonkami zawartej w formie aktu notarialnego. Zawarcie takiej umowy skutkujące nabyciem nieruchomości do majątku osobistego cudzoziemca nadal wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ze względu na osobę cudzoziemca lub rodzaj nieruchomości uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane.

Pozostałe wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia:

 • nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;
 • nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat;
 • nabycie przez „kontrolowaną osobę prawną”, na jej cele statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast;
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym;
 • nabycie lub objęcie przez bank akcji lub udziałów w spółce w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych.