W 2018 roku ponownie wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rada Ministrów w dniu 12 września 2017 roku przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Rząd ustalił, że od 2018 roku minimalne wynagrodzenie za prace wynosić będzie 2100 złotych brutto, czyli ok. 1530 zł netto. Powyższe oznacza 100 zł podwyżkę w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2017 roku. Jednocześnie, wzrośnie również wysokość minimalnej stawki godzinowej dla osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Wysokość tej stawki wyniesie od 2018 roku – 13,7 złotych brutto.

Przyjęte wysokości minimalnego wynagrodzenia są wyższe niż obligatoryjne minimum wynikające z art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które wynosi: 2049,30 zł w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,30 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej. Z uzasadnienia rozporządzenia wynika, że jest to wynikiem obecnej sytuacji na rynku pracy, optymistycznych prognoz wzrostu gospodarczego oraz poziomu inflacji.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.