Kolejny sukces naszej Kancelarii w sporze z bankiem

Tym razem Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację banku od korzystnego dla Kredytobiorców wyroku Sądu I instancji i nałożył na bank obowiązek zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny, podzielając naszą argumentację, i uznał że wyrok Sądu I instancji, którym zasądzono na rzecz Kredytobiorców zwrot wszystkich spłaconych rat w związku z nieważnością Umowy, jest prawidłowy.

W toku sprawy Sąd I instancji ustalił bowiem, że sporna umowa kredytu denominowanego do CHF zawierała niedozwolone postanowienia umowne, które dotyczyły mechanizmu indeksacji. Sąd uznał, że po ich usunięciu z umowy kredytu, nie nadaje się ona do dalszego wykonywania i przyjął jej nieważność. Stwierdzenie nieważności umowy kredytu wiązało się z koniecznością rozliczenia świadczeń nienależnych i Sąd I instancji zasądził na rzecz Kredytobiorców zwrot wszystkich zapłaconych rat.

Co ważne, w postępowaniu odwoławczym bank podniósł zarzut wykonania prawa zatrzymania, który zwalczaliśmy, i jak się okazało skutecznie, gdyż Sąd II instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.