Jak przebiega proces likwidacji spółki z o.o.?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Kodeks spółek handlowych w art. 270 KSH wskazuje przyczyny rozwiązania spółki z o.o. :

– przyczyny przewidziane w umowie spółki;

– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

– w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

– ogłoszenie upadłości spółki;

– inne przyczyny przewidziane prawem (np. sytuacja, gdy w chwili podpisywania umowy spółki osoby podpisane pod tą umową nie posiadały zdolności do czynności prawnych).

Należy pamiętać, że rozwiązanie spółki z o.o. nie następuje jednocześnie ze ziszczeniem się przyczyny jej rozwiązania, ale dopiero po przeprowadzeniu procedury likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru.

Wyjątkiem jest sytuacja,  gdy rozwiązanie spółki następuje np. po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu spółki z rejestru.

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI

W przypadku dobrowolnej likwidacji spółki z o.o. kluczowym elementem skutecznego rozpoczęcia likwidacji jest podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi zostać zaprotokołowana w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja określona w pkt 3 powyżej, tzn., gdy umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W takim przypadku rozwiązanie spółki z o.o. powoduje także uchwała opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zasadą jest to, że uchwała dotycząca rozwiązania spółki z o.o. powinna zapaść większością 2/3 głosów.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki.

Od tego momentu firma spółki funkcjonuje z obligatoryjnym dodatkiem  „w likwidacji”.

LIKWIDATORZY SPÓŁKI

Poza uchwałą o rozwiązaniu spółki z o.o., wspólnicy muszą powziąć również uchwałę o powołaniu likwidatorów spółki.

Likwidatorami spółki mogą być osoby fizyczne, w tym także inne niż dotychczasowi członkowie zarządu, jeżeli spełniają wymagania przewidziane przez ustawę.

Członkowie zarządu, wobec braku innych postanowień w umowie spółki albo uchwały wspólników, stają się likwidatorami spółki z o.o. z mocy prawa.

Mimo tego, że wspólnicy spółki nie planowali modyfikacji w tym zakresie rekomenduje się podjęcie uchwały o powołaniu członków zarządu do pełnienia funkcji likwidatorów.

W  praktyce bowiem część sądów rejestrowych wymaga przedłożenia przedmiotowej uchwały o powołaniu likwidatorów niezależnie od tego, czy jako likwidatorów ustanowiono dotychczasowych członków zarządu, czy osobę trzecią. Ponadto należy także wskazać w uchwale sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji.

W braku innych postanowień w umowie spółki, likwidator może zostać odwołany w trakcie trwania procesu likwidacji na mocy uchwały wspólników. Odwołać likwidatorów może także z ważnych powodów sąd, na wniosek osób mających w tym interes prawny.

Z dniem otwarcia likwidacji przestaje funkcjonować zarząd spółki z o.o.

ZGŁOSZENIE OTWARCIA LIKWIDACJI

Otwarcie likwidacji, jak również dane likwidatorów muszą zostać zgłoszone przez likwidatora do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od dnia otwarcia likwidacji.

Do zgłoszenia należy także dołączyć inne, niezbędne dokumenty jak m.in. oświadczenia likwidatorów o wyrażeniu zgody na pełnienie takiej funkcji.

Wniosek wraz z załącznikami składa się elektronicznie, w Portalu Rejestrów Sądowych albo w systemie S24 (jeśli spółka została założona w tym systemie). Zgłoszenie podlega opłacie w kwocie 350 złotych w systemie PRS – KRS i 300 zł w S24.

Likwidatorzy w spółce z o.o. muszą  w ciągu 2 tygodni ogłosić otwarcie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na formularzu MSiG-M1, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Wniosek o publikację ogłoszenia składa się odrębnie, niezależnie od wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

BILANS LIKWIDACYJNY

Otwarcie likwidacji skutkuje koniecznością zamknięcia i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych likwidowanej spółki oraz sporządzenia odpowiedniego sprawozdania.

Co więcej, likwidatorzy są zobowiązani do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, na dzień otwarcia likwidacji, który następnie przedkładają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

Otwarcie likwidacji jak wskazano wyżej, stanowi złożoną, wieloetapową procedurę, która z założenia wymaga pomocy profesjonalistów.