Granty V4 Ukraine

System Zachęt Inwestycji

Granty V4 Ukraine (V4 to oznaczenie 4 państw Grupy Wyszehradzkiej od angielskiej nazwy Visegrad, zatem tu pomysłowo użyto „4” zarazem jako zapisu numerycznego słowa „for” – dla)

Granty mające pomóc złagodzić skutki wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy lub zamieszkujących kraje V4.

1. Cel

 • wzmocnienie potencjału władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zapewniają niezbędną pomoc w zakresie usług zdrowotnych i społecznych,
 • łagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych.

2. Wnioskodawca

Na grant V4 Ukraine może aplikować dowolny podmiot prawny zarejestrowany w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji lub w Ukrainie (np. gminy i samorządy, szkoły, placówki medyczne, domy dziecka, organizacje pozarządowe).

3. Partnerstwo

Partnerstwo z organizacjami z innych krajów nie jest wymagane – to jest istotna zaleta, ale gdyby byli Państwo zainteresowani także wnioskiem na klasyczny grant wyszehradzki, który opiszę dalej i który takiego partnerstwa wymaga, oferujemy pomoc w pozyskaniu partnerów (mam w tym doświadczenie).

4. Daty

Aktualny nabór – do 1.05.2022, jednak zdecydowanie zachęcamy do szybkiej decyzji – przygotowanie wniosku trwa, wcześniej musimy jeszcze omówić z Państwem szczegóły koncepcji a składnie wniosku lepiej zaplanować na parę dni przed ostatecznym terminem – ze względu na duże zainteresowanie funduszami wyszehradzkimi w ostatnim dniu składania często generator wniosków (dedykowany system informatyczny do ich składania) działa relatywnie zawodnie, zawiesza się w wyniku przeciążenia przez znaczącą liczbę użytkowników.

5. Budżet

Preferowane są projekty do 20.000 euro.

 

Visegrad i Visegrad+

Program dla państw Grupy Wyszehradzkiej wspierający współpracę transgraniczną, kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację oraz wymiany młodzieżowe.

1. Cel

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

2. Obszary wsparcia

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

 • Kultura i wspólna tożsamość
 • Edukacja i budowanie potencjału
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Wartości demokratyczne, media
 • Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
 • Rozwój lokalny, środowisko, turystyka
 • Rozwój społeczny

3. Typy działań:

 • Granty Wyszechradzkie, min 3 państwa z V4 włączając lidera, projekt trwa max. 18 m-cy,
 • Granty Wyszechradzkie+ , przynajmniej 3 państwa z V4 i co najmniej 1 partner z państw:

a) Europy Wschodniej- Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;

b) Wschodnich Bałkanów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia, Serbia.

4. Zasady

Nie ma preferencji co do treści projektu, o ile projekt jest zgodny z głównymi założeniami Funduszu jego misją, celami i zasadami przyznawania dotacji. Sprowadza się to do faktu, że projekt i jego pożądany wynik muszą być powiązane z główną misją organizacji wnioskującej i jej partnerów. Wydarzenia, produkty, działania projektu muszą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionalnego i współpracy w regionie V4, poprawy wzajemnej świadomości społeczeństw, promocji V4 oraz rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego. Planując projekt warto też wrócić myślami do początku niniejszego opisu,, gdzie podajemy obszary wsparcia.

5. Wnioskodawca

 • Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje.
 • Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne.
 • Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych.
 • Instytucje rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów. Ułatwia to sytuację innym aplikującym podmiotom, bo w odróżnieniu np. niektórych od funduszy norweskich lub unijnych nie ma tu konkurencji ze strony podmiotów państwowych.
 • Możliwość składania wniosków w konsorcjach organizacji, z których 3 lub więcej ma siedzibę w różne kraje wyszehradzkie.

6. Daty

Daty aplikowania: W ciągu roku są 3 terminy naborów: 1 lutego, 1 czerwca i 1 października. Zostały nam zatem dwa w tym roku, podaję jednak wszystkie 3, bo są one od lat niezmienne i występują w tych samych datach, co oznacza, że gdyby z jakichś względów chcieli Państwo aplikować później (albo aplikować ponownie), to warto wiedzieć o naborze lutowym.

Podobnie jak w przypadku projektu adresowanego do wpierania Ukrainy zdecydowanie zachęcamy do szybkiej decyzji – przygotowanie wniosku trwa, wcześniej musimy jeszcze omówić z Państwem szczegóły koncepcji a składnie wniosku lepiej zaplanować na parę dni przed ostatecznym terminem – ze względu na duże zainteresowanie funduszami wyszehradzkimi w ostatnim dniu składania często generator wniosków (dedykowany system informatyczny do ich składania) działa relatywnie zawodnie, zawiesza się w wyniku przeciążenia przez znaczącą liczbę użytkowników.

Daty realizacji: Projekt trwa max. 18 miesięcy. Istnieją jednak wyjątki i szczegółowe regulacje dla specyficznych typów projektów mogą określać inne ramy czasowe, np.:

 • Granty Strategiczne (min. 4 organizacje z każdego państwa V4) – projekt trwa od 12 do 36 m-cy.
 • Przygraniczne Projekty, przynajmniej 2 organizacje z sąsiadujących państw w następujących konfiguracjach:
 1. Czechy – Polska,
 2. Czechy – Słowacja,
 3. Węgry – Słowacja,
 4. Polska – Słowacja.

Organizacje muszą mieć siedziby w miastach oddalonych do 40 km. od granicy, co powoduje, że ten typ grantów jest generalnie dla wąskiej grupy podmiotów z Polski.

6. Budżet

Grant pokrywa do 100% wydatków, z czego max. 15% mogą stanowić koszty zarządzania.

Granty powyżej 10.000 EUR będą dodatkowo audytowane.