Granty – Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

fiskus

Granty instytucjonalne (makrogranty) w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowane ze środków funduszu EOG i funduszy norweskich[1] ciekawa alternatywa dla Funduszy Europejskich i programów krajowych.

Finalizowane są prace uruchomieniem konkursu na granty instytucjonalne (makrogranty).

Konkurs ogłoszony zostanie 30 marca, a nabór wniosków potrwa do 30 maja.

Już teraz publikujemy informacje o najważniejszych kryteriach konkursu, by dać organizacjom, które planują aplikować o granty, czas na przygotowanie (z nasz a pomocą) strategii rozwoju – podstawowego dokumentu podlegającego ocenie w tym konkursie. Jest to bardzo ważny dokument także dlatego, że działania podejmowane w projekcie zawsze muszą wynikać z przedstawionej strategii / planu rozwoju organizacji oraz planu monitoringu i ewaluacji.

Granty instytucjonalne (makrogranty) to środki, które można przeznaczyć na realizację bieżących działań organizacji (w tym działań wspierających jej rozwój instytucjonalny).

Zakres działań organizacji powinien wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny AO-FR:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci);
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska);
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Wydatki, które można pokryć grantu muszą mieścić  się w przedziale czasowy od 1 września 2022 do 30 kwietnia 2024.

Wysokość grantu: między 85 a 100 tysięcy EUR.

Przewidywana liczba grantów: 16.

Kryteria oceny projektu (podkreślamy, że jest to wstępny zarys informacji -szczegóły będą dostępne w regulaminie konkursu po jego ogłoszeniu)  ocenie podlegać będzie głównie zdolność (capacity) organizacji do skutecznego wykorzystania środków, w tym:

 • znaczenie działań organizacji i jej rolę na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w regionie;
 • jakość oraz zastosowanie wieloletniego planu / strategii rozwoju organizacji w jej działaniach bieżących i decyzjach strategicznych;
 • organizacyjna i finansowa zdolność organizacji do wdrożenia opisywanych działań;
 • przejrzystość struktury i sposób funkcjonowania organizacji;
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z grantów;
 • system monitorowania i ewaluacji działań i rezultatów organizacji oraz jego zastosowanie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania organizacją.

Dofinansowywane działania:

W ramach konkursu na granty instytucjonalne (makrogranty) dofinansowane zostaną bieżące działania organizacji, zgodne z załączoną strategią rozwoju, które prowadzą do osiągnięcia (przynajmniej jednego) rezultatu Programu AO-FR. Powinny być to zatem działania własne organizacji, które:

 • są częścią jej planu merytorycznego, np.:
  • praca z określonymi grupami odbiorczyń i odbiorców,
  • nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego,
  • facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,
 • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w:
  • kompetencje kadry,
  • budowanie dobrego wizerunku czy
  • poprawę infrastruktury.

W formularzu aplikacyjnym organizacja powinna określić, w jaki sposób grant wpłynie na realizację planu / strategii rozwoju organizacji oraz jaki będzie przewidywany udział grantu w całkowitym budżecie organizacji w danym okresie finansowania.

Rozliczanie grantów

Granty instytucjonalne będą rozliczane wyłącznie na podstawie sprawozdań i raportów.

Na tym etapie także oferujemy pomoc – jest to ważne, gdyż prawidłowe rozliczenie wymaga szczegółowego precyzyjnego opisania wszystkich działań organizacji, realizowanych zgodnie z procedurami i obowiązującym prawem oraz (szczególnie istotne dla rozliczenia grantu) raportowanie osiągnięcia rezultatów działań (określonych w tabeli rezultatów będącej częścią przedstawionego przez organizację planu/strategii rozwoju).

Do rozliczenia grantu nie stosuje się zasad kwalifikowalności wydatków i sprawozdawczości, obowiązujących w konkursach tematycznych i konkursie interwencyjnym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wnioskodawcy – podmioty, które mogą ubiegać się o grant:

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, które spełniają następujące kryteria:

 • prowadzą działania o zasięgu regionalnym (jest to jednak kryterium traktowane dość liberalnie i nie wymaga dosłownej interpretacji, w której region odpowiada całemu województwu – wystarczy realizowanie działań na terenie kilku powiatów);
 • zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych;
 • działają zgodnie z przedstawionym planem / strategią rozwoju, obejmującym min. najbliższe 3 lata;
 • odnotowały średni roczny przychód na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 od momentu ogłoszenia naboru;
 • przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub – jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za wskazane 3 lata (z ostatnich 5);
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe;
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany oraz nie zostały mu postawione zarzuty za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • działają w interesie publicznym, przestrzegają praw człowieka i kierują się w swoich działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
 • nie będą wykorzystywały grantu i ew. wkładu własnego do prowadzenia praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej;
 • prowadzą działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny::
  1. ochrona praw człowieka,
  2. działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  3. budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – w tym kwestie związane z ochroną środowiska oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego)

Preferencje dla Wnioskodawców

Do aplikowania o granty instytucjonalne będą zapraszane szczególnie organizacje prowadzące działania na rzecz innych organizacji społecznych na poziomie regionalnym (minimum kilku powiatów), w tym organizacje wspierające inne organizacje merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej, budujące ich potencjał i zdolności do działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych).

Szczególnie mile widziane będą także organizacje branżowe lub ponadbranżowe, związki stowarzyszeń (np. federacje) – takie, które prowadzą działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz działania mające na celu wpływanie na regionalne polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują.

Dotacje instytucjonalne dla organizacji ogólnopolskich

Organizacje prowadzące działania ogólnopolskie (w tym: działania na terenie Warszawy) mogą startować w trwającym konkursie na dotacje instytucjonalne Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Każda organizacja może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie instytucjonalnym: albo organizowanym przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, albo przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

[1] Głównym celem funduszy EOG i funduszy norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.