Finansowanie posiłków dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Spis treści:

1. Co można finansować z ZFŚS?

2. Czy posiłki można finansować z ZFŚS?

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest specjalnym funduszem tworzonym przez pracodawców. Obowiązkowo tworzą go pracodawcy, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Co można finansować z ZFŚS?

Z ZFŚS pracodawcy mogą finansować różnego rodzaju świadczenia, które mieszczą się w pojęciu działalności socjalnej. Działalność socjalna to zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Popularne są w szczególności różnego rodzaju bony, zapomogi, paczki świąteczne, czy też pożyczki.

Czy posiłki można finansować z ZFŚS?

Dużo wątpliwości budzi finansowanie z ZFŚS posiłków dla pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że wykluczone jest finansowanie świadczeń przyznanych pracownikom w związku z ich zatrudnieniem w określonej firmie takich jak, polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy wreszcie składki na ubezpieczenie społeczne. Stanowisko to stanowi pokłosie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 1 października 2013 r., w którym Sąd Apelacyjny wskazał, że z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być finansowane jedynie te rodzaje działalności socjalnej, które są objęte ustawową definicją działalności socjalnej.

Co można finansować z ZFŚS?

Takie same stanowisko zajmuje Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, które w piśmie z dnia 26 lipca 2023 r. wskazało, że ustawowa działalność socjalna nie obejmuje bowiem wydatków pracodawcy na cele tzw. bytowe, do których zalicza się np. wyżywienie, opiekę zdrowotną, dojazdy do pracy oraz zakwaterowanie pracowników. Oznacza to, że wydatki pracodawcy związane z systemowym organizowaniem i prowadzeniem zbiorowego żywienia pracowników – czy to w formie prowadzenia przyzakładowych stołówek, czy to w formie cateringu, zakupu znaków legitymacyjnych (bonów, talonów, kuponów) lub kart przedpłaconych uprawniających wszystkich pracowników do nabywania posiłków lub artykułów żywnościowych – nie podlegają finansowaniu z zfśs.

Stanowisko co do możliwości finansowania posiłków z ZFŚS nie jest jednolite. Można spotkać poglądy wskazujące na dopuszczalność takiego rozwiązania. Z uwagi jednak na stanowisko PIP, do którego należy nadzór i kontrola nad prawidłowością stosowania przez pracodawców przepisów prawa pracy, w tym ustawy o zfśs, należy zachować szczególną ostrożność w tym zakresie.