Dotacje na innowacje dla Polski Wschodniej – nowy konkurs dla przedsiębiorców

Estoński CIT

Przedsiębiorcy mikro, jak również mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać dotację na innowacje.

Dotacja dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W najbliższym czasie rusza przyjmowanie wniosków o dotacje w programie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Działania, które można sfinansować dotacją to:

inwestycje początkowe i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu  lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego.

Co ważne, innowacja nie musi oznaczać wymyślania produktu „od początku”.

Można osiągnąć innowacyjność w inny sposób: znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących materiałów czy technologii. Pozwala to na dostęp do innowacji praktycznie każdej firmie – to kwestia pomysłu i analizy tego, czym można zyskać przewagę nad konkurencja i zwiększyć zainteresowanie klientów.

Dzięki dotacji przedsiębiorcy mogą sfinansować każdy z etapów inwestycji, w tym:

  • analizy rynku,
  • zakup licencji,
  • prace dostosowawcze,
  • nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń.

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: MŚP, czyli mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), tj.:

  1. mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i z rocznym obrotem lub całkowitym bilansem rocznym poniżej 2 milionów EUR;
  2. małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i z rocznym obrotem lub całkowitym bilansem rocznym poniżej 10 milionów EUR;
  3. średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i z rocznym obrotem poniżej 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Czas realizacji projektu po otrzymaniu dotacji – formalne ułatwienia i utrudnienia:

Będzie mniej wymogów w części oceny dotyczącej przynależności firmy do powiązania kooperacyjnego. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał dołączyć do wniosku mniej dokumentów.

Pewne uproszczenie dotyczy dokumentacji potwierdzającej możliwość pozyskania przez firmę ewentualnej pożyczki. Niezbędne dokumenty będą wymagane dopiero na późniejszym etapie – przy zawieraniu umowy o dofinansowanie (nie zaś – jak  dotychczas – na etapie oceny wniosku.

Zapewniamy doradztwo i wsparcie na każdym etapie aplikowania o środki.

Pamiętać trzeba, że projekty finansowane z dotacji należy zrealizować w określonym czasie: do 31 grudnia 2023 roku.

Z tego powodu ważne jest profesjonalne wsparcie już na etapie przygotowania projektu i jego zgłoszenia na konkurs. Zapewni ono, że projekt będzie prawidłowo rozplanowany pod względem finansowym i organizacyjnym oraz prawnym. To właśnie wsparcie w przygotowaniu projektu oraz otrzymują Państwo od nas wraz z samym przygotowaniem wniosków do złożenia.

W praktyce oznacza to, że do wniosku o dotację przedsiębiorca musi dołączyć pozyskane już wcześniej pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu.

Co ważne – nie będzie możliwości poprawiania wniosku w trakcie oceny. To pozwoli przyspieszyć wybór projektów do dofinansowania, stawia jednak bardzo wysoko poprzeczkę gdy chodzi o przygotowanie wniosku od strony formalnej.

PARP podkreśla wprawdzie uproszczenie konkursu, jednak wyłącznie możliwości poprawek powoduje, że bez doświadczonego wsparcia wniosek łatwiej (choć nadal nie bardzo łatwo) będzie złożyć, jednak trudno będzie przejść pozytywnie jego ocenę i (w konsekwencji) otrzymać dotację. To z tego względu zachęcamy do korzystania z naszego wsparcia.

Ze względu na krótki okres, w jakim inwestycje muszą zostać rozliczone zmniejszono maksymalną kwotę dotacji z 20 mln zł do 10 mln zł.  Projekty tej skali mają bowiem realną szansę na pełną realizację do 31 grudnia 2023 r.

Terminy składania wniosków o dotację:

Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku.

Projekty finansowane z dotacji należy zrealizować w określonym czasie: do 31 grudnia 2023 roku.

Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wnioski składane są za pomocą Generatora Wniosków – specjalnego oprogramowania aplikacyjnego, służącego do komunikowania się z PARP.

Doświadczenie pracy z szeregiem programów podobnych generator wniosków służący do składania aplikacji o fundusze uczy, że wniosek dużo lepiej będzie złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu naboru i na pewno nie blisko końca naboru, ponieważ zwykle wtedy wniosek usiłuje złożyć duża liczba wnioskodawców, co często może skutkować przeciążeniem generatora i jego spowolnionym lub wadliwym działaniem (np. dochodzi do zawieszania się strony generatora, jak również do problemów) z wpisywaniem treści, funkcjonowaniem menu rozwijanych, wgrywaniem plików i zapisywaniem umieszczanych w nim treści). Tym bardziej zachęcić należy do na tyle szybkiego kontaktu z nami i do podjęcia decyzji o składaniu wniosku, by jego złożenie nie odbywało się „na ostatnią chwilę”.

 

Budżet programu i wysokość dofinansowania:

„Wdrażanie innowacji przez MŚP” to jedno z najpopularniejszych działań w ofercie dla przedsiębiorców Programu Polska Wschodnia. Na inwestycje w tym obszarze firmy pozyskały do tej pory łącznie ponad 750 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki – po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia.

Ze względu na krótki okres, w jakim inwestycje muszą zostać rozliczone zmniejszono maksymalną kwotę dotacji z 20 mln zł do 10 mln zł.  Projekty tej skali mają bowiem realną szansę na pełną realizację do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • Maksymalnie 70% dla Regionalnej pomocy inwestycyjnej.
  • Maksymalnie 50% na pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP.
  • Maksymalnie 85% na pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności.