Fundusze UE: Dotacja dla firm z Polski Wschodniej

Estoński CIT

Kwota i potencjalni uczestnicy:

Dotacja 900 000 PLN dla firm działających na obszarze województw:

 1. warmińsko-mazurskiego,
 2. podlaskiego,
 3. świętokrzyskiego,
 4. lubelskiego,
 5. podkarpackiego;

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa

 • Średnie przedsiębiorstwa, czyli te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 • Małe przedsiębiorstwa czyli te, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
 • Mikroprzedsiębiorstwa czyli te, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

 

Cele projektu finansowanego z dotacji w Pastwa firmie:

Cele generalne:

Celem dotacji Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom typu MŚP dostępu do usług doradczych oraz innych usług komplementarnych względem nich, prowadzących do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek.

Cele szczegółowe (zadania finansowane w ramach projektu w Państwa firmie) :

Dotację można przeznaczyć na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych

 

Warunki udziału:

 1. Dotację mogą otrzymać MŚP (mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa) działające w województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim), potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. Przedsiębiorstwo, które ubiegać się będzie o dotację musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym;
 3. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia w przedsiębiorstwie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności. Działania takie muszą spełniać kilka warunków szczegółowych – to znaczy muszą one być:
 • kompleksowe,
 • indywidualne,
 • profilowane pod odbiorcę

 

Czas

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 5 maja 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek wraz z dodatkową dokumentacją jest składany za pośrednictwem specjalnego, dedykowanego systemu informatycznego (generatora wniosków) – oferujemy pełne wsparcie w jego obsłudze.

Zdecydowanie wskazane jest skontaktowanie się z nami, w celu uzyskania wsparcia, jeszcze w kwietniu (najpóźniej w maju).

 

Proszę pamiętać, że proces ustalania warunków uzyskania wsparcia z naszej strony, określenia wspólnie z Państwem szczegółów projektu dotacyjnego oraz proces przygotowania umowy i opracowania wniosku oraz całej dokumentacji może wynosić do 1 miesiąca. Z tego powodu zachęcamy do szczególnie szybkiego kontaktu.

Zapewniamy pełną obsługę wniosku, w tym opracowanie od strony formalnej.