Dofinansowania w kwocie do 10 mln zł na wdrażanie innowacji przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Środki będą przyznawane w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW).

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (to znaczy firm zatrudniających do 250 pracowników i mających obrót lub całkowity bilans roczny do 50 milionów euro).

Generalny cel dotacji to sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Wnioski o dotację składać mogą podmioty z województw:

 • podkarpackiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • podlaskiego,
 • warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 1.000.000 zł.

Maksymalna kwota, o którą przedsiębiorcy mogą się ubiegać to 10.000.000 zł.

Należy pamiętać, że konkurencja w tym konkursie jest duża, gdyż ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30.000.000 zł.

Z tego względu zachęcamy do skorzystania z naszego profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu dokumentów do aplikowania o środki z tej dotacji.

Dotacja może być przeznaczone na:

 1. inwestycje w środki trwałe,
 2. inwestycje w wartości niematerialne i prawne,
 3. zakup usług doradczych lub uzyskania patentów, niezbędnych do skutecznego wdrożenia innowacji,
 4. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Koszty, które kwalifikują się do dofinansowania to:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych (nabycie maszyn i urządzeń) innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Celem konkursu na dotacje zatytułowanego „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest wsparcie przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej (województwo: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Ze względu na krótki okres realizacji projektów, warto brać od uwagę do składanie wniosków przede wszystkim gdy jest się przedsiębiorcą, mającym już projekty zaawansowane albo gotowe do realizacji, czyli takie, które mogą Państwo ukończyć w kilkanaście miesięcy.

Firmy, które chcą wziąć udział w konkursie muszą osiągać przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym, w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Istnieją dwa dodatkowe warunki uczestnictwa w konkursie (czyli ubiegania się o dotację) – oto one:

 1. Wnioskodawca, czyli firma ubiegająca się o dofinansowanie, musi przynależeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej – od przynajmniej sześciu miesięcy.
 2. Samo powiązanie kooperacyjne (klaster, izba) musi prowadzić działalność od co najmniej roku.

Takie powiązanie to:

 • minimum pięć przedsiębiorstw
 • współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach
 • z co najmniej 2 różnych województw z makroregionu Polska Wschodnia (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Konkurs jest prowadzony w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska. Ostatni konkurs w tym działaniu był bowiem przeprowadzony blisko 2 lata temu – w 2020 roku.

Ponieważ czas realizacji Programu Polska Wschodnia powoli dobiega końca w obecnym konkursie wprowadzono dla wnioskodawców szereg uproszczeń na etapie realizacji projektu i jego rozliczania. Uproszczenia te pozwolą nie tylko sprawniej wybrać projekty do dofinansowania, ale też pomogą samym dofinansowanym firmom sprawniej zrealizować projekty tak, by firmy te zdążyły sfinalizować swoje inwestycje.

Wspomniane uproszczenia nie usuwają jednak trudności na etapie samego przygotowania wniosku, jego składania etc. Oferujemy wobec tego profesjonalną i kompleksową pomoc w przygotowaniu takiego wniosku.

Wnioski składane są za pomocą Generatora Wniosków – specjalnego oprogramowania aplikacyjnego, służącego do komunikowania się z PARP.

Doświadczenie pracy z szeregiem programów podobnych generator wniosków służący do składania aplikacji o fundusze uczy, że wniosek dużo lepiej będzie złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu naboru i na pewno nie blisko końca naboru, ponieważ zwykle wtedy wniosek usiłuje złożyć duża liczba wnioskodawców, co często może skutkować przeciążeniem generatora i jego spowolnionym lub wadliwym działaniem (np. dochodzi do zawieszania się strony generatora, jak również do problemów) z wpisywaniem treści, funkcjonowaniem menu rozwijanych, wgrywaniem plików i zapisywaniem umieszczanych w nim treści). Tym bardziej zachęcić należy do na tyle szybkiego kontaktu z nami i do podjęcia decyzji o składaniu wniosku, by jego złożenie nie odbywało się „na ostatnią chwilę”.