Czy posłużenie się znakiem towarowym w negatywnym komentarzu może naruszać prawa własności intelektualnej?

ksef

Spis treści:

1. Jakie są uprawnienia właściciela unijnego znaku towarowego?

2. Czy posłużenie się znakiem towarowym w negatywnym komentarzu może naruszać prawa własności intelektualnej?

 

Jakie są uprawnienia właściciela unijnego znaku towarowego?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody używania w obrocie handlowym w odniesieniu do towarów lub usług tego oznaczenia. W oparciu o normę ust. 3 wskazanego powyżej przepisu może zostać zakazane w szczególności:

  1. umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
  2. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
  3. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
  4. używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
  5. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
  6. używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Ponadto właściciel unijnego znaku towarowego może korzystać z ochrony unijnego znaku towarowego przyznanej przez przepisy prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu naruszenia praw przysługujących właścicielowi znaku towarowego.

Dodatkowo zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 A., z 16 listopada 2004 r. C-245/02 A, z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 A., w sprawie C-17/06 C., w sprawie C-533/06 O2) przyjmuje się, iż aby właściciel znaku towarowego mógł powoływać się na swoje prawo wystarczy spełnienie wyłączne 4 następujących przesłanek:

znak towarowy

  1. używanie to musi odbywać się bez zgody właściciela znaku towarowego,
  2. musi mieć ono miejsce w obrocie handlowym,
  3. musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług,
  4. osoba trzecia musi używać tego oznaczenia jako znaku towarowego, czyli używanie tego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może wpływać negatywnie na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

Czy posłużenie się znakiem towarowym w negatywnym komentarzu może naruszać prawa własności intelektualnej?

Używanie oznaczenia należącego do innego podmiotu, na które to oznaczenie udzielono ochrony w postaci znaku towarowego, nie w charakterze znaku towarowego, bez realizacji którejkolwiek z funkcji znaku towarowego nie stanowi naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Użycie znaku towarowego nie do oznaczenia towarów lub usług, lecz do oznaczenia podmiotu, który posiada prawo ochronne na ten znak, celem identyfikacji podmiotu nie stanowi o naruszeniu prawa ochronnego.

Umieszczenie nawet negatywnej opinii o określonym podmiocie z wykorzystaniem udzielonego mu prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji, gdy komentarz nie spełnia żadnej funkcji jaką spełnia znak towarowy nie powoduje naruszenia praw właściciela do tego znaku.

Powyższe stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w wyroku z dnia 20 lipca 2023 r. sygn. akt. XXII GW 661/22.