Czy legalny pobyt obywateli Ukrainy będzie przedłużony po 4 marca 2024?

Podwyższenie diet i delegacji za podróże służbowe

Spis treści:

1. Planowane wydłużenie legalnego pobytu do 30 czerwca 2024

2. Czy są szanse na dalsze przedłużenie legalnego pobytu na podstawie Specustawy?

3. Co stanowi podstawę przyjęcia terminu 4 marca 2025?

4. Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

 

Na podstawie dotychczasowych uregulowań prawnych tzw. Specustawy* – obywatele Ukrainy mają zapewniony legalny pobyt na terytorium Polski do dnia 4 marca 2024 r. Termin ten zbliża się nieubłaganie, a zarówno pracodawcy jak i sami cudzoziemcy zastanawiają się nad możliwymi dalszymi scenariuszami – czy czeka nas masowy napływ wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy na dalszy okres, czy też termin ten zostanie przedłużony, jak już wielokrotnie miało to miejsce?

Planowane wydłużenie legalnego pobytu do 30 czerwca 2024

Po długim okresie niepewności możemy oznajmić, że toczą się prace nad projektem nowelizacji Specustawy, która wydłuży termin legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 30 czerwca 2024 r. Plany ustawodawcze zakładają zatem wydłużenie terminu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, ale tylko o niecałe 3 miesiące. Co będzie dalej?

Czy są szanse na dalsze przedłużenie legalnego pobytu na podstawie Specustawy?

Tak – w dalszej perspektywie planowane jest wydłużenie okresu automatycznego legalnego pobytu z mocy prawa w Polsce dla obywateli Ukrainy do 4 marca 2025 roku. Odbędzie się to jednak odrębną ustawą nowelizującą, której szczegóły jeszcze nie są znane.

Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

Co stanowi podstawę przyjęcia terminu 4 marca 2025?

Podstawę do takich działań polskiego rządu, a tym samym i planowanych terminów wydłużenia legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, stanowi decyzja wykonawcza 2023/2409 Rady Unii Europejskiej z dnia 19 października 2023 r, która właśnie do tego dnia (tj. 4 marca przyszłego roku) wydłużyła okres tymczasowej ochrony przyznanej obywatelom Ukrainy (na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE).

Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

Prace ustawodawcze są na etapie projektu, który musi jeszcze zostać uchwalony przez Sejm. Tekst projektu nie stanowi jeszcze obowiązującego prawa. Zakłada się jednak, że zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

*Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103).