Czy bezdotykowa myjnia samochodowa wymaga decyzji środowiskowej ?

Nowelizacja prawa budowlanego

Kwestia konieczności uzyskania decyzji środowiskowej w orzecznictwie organów administracji architektoniczno – budowlanej jest ważnym problemem i może stanowić przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia na budowę znacząco wydłużając proces budowlany.

Podstawy prawne:

  • W myśl art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej Ustawa) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
  • Natomiast w myśl zaś art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy uzyskanie takiej decyzji jest wymagane m.in. dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Na podstawie art. 60 Ustawy wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które w 3 określiło katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Zgodnie z § 3 pkt 80 tego rozporządzenia do takich przedsięwzięć zalicza się „instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Podsumowanie:

Skoro w katalogu przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ustawodawca nie umieścił z urzędu myjni samochodowej ani separatora substancji ropopochodnych – co jest zrozumiałe, bowiem nie są to obiekty (urządzenia), których głównym zadaniem jest oczyszczanie ścieków przemysłowych – nie ma podstaw do uznania, że inwestycja polegająca na budowie myjni samochodowej wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wsparciem dla tego stanowiska jest zalegająca w aktach administracyjnych odpowiedź Ministra Klimatu DOP-WOŚ.050.19.2020.AO na interpelację poselską, gdzie wskazano, że nie ma podstaw prawnych do wydania w ramach procesu inwestycyjnego zamierzającego do budowy otwartych samoobsługowych myjni bezdotykowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.