Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiana zakresu danych ujawnianych w Rejestrze.

pranie pieniędzy

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Nowelizacja rozszerza listę podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego m.in. o fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego ale wprowadza nie mniej istotne zmiany, które zostały opisane poniżej.

 

Modyfikacja zakresu danych podlegających ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Dotychczas poza danymi identyfikacyjnymi swoich beneficjentów rzeczywistych istniała konieczności wskazywania również danych członków organów lub wspólników uprawnionych do ich reprezentowania. Wiązało się to z koniecznością złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych przy każdej zmianie wspomnianych danych wynikającej np. ze zmiany składu osobowego zarządu, nawet w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty podmiotu nie ulegał zmianie.

Te same dane (z wyjątkiem obywatelstwa, a także państwa rezydencji) podlegały  ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego więc te dane tak naprawdę były dublowane w Centralnym Rejestrze.

Nowelizacja usunęła obowiązek zgłaszania danych członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Obecnie wystarczające jest wskazanie pełnego imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia (w sytuacji, gdy numer PESEL nie został nadany), wszystkich obywatelstw, a także państwa rezydencji osoby zgłaszającej beneficjenta rzeczywistego, którą jest osoba podpisująca wniosek o ujawnienie danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (tj. członek zarządu albo wspólnik uprawniony do reprezentacji).

Z Centralnego Rejestru należy usunąć dane wszystkich pozostałych reprezentantów, wskazanych przed 31 października 2021 r. Ujawnianie ich danych nie jest bowiem konieczne i prawnie uzasadnione.

Nowe uprawnienia kontrolne Ministra Finansów.

Ponadto na podstawie nowelizacji Minister Finansów uzyskał nowe uprawnienia kontrolne i nadzorcze. Minister może wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia czy dane ujawnione w Rejestrze są prawdziwe.

Co więcej od dnia 31 października 2021 r. Minister Finansów jest uprawniony bezpośrednio do nakładania kar pieniężnych w wysokości do 1 000 000 zł na podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Dotychczas było to wyłączne uprawnienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy danymi w Centralnym Rejestrze a danymi ustalonymi przez nią instytucja obowiązana, którą jest m.in. bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, ale także np. biuro księgowe, czy też w określonym zakresie notariusz, adwokat, radca prawny i doradca podatkowy powinna przekazać Ministrowi Finansów zweryfikowaną informację o tych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

Na koniec należy przypomnieć, że od dnia 31 października 2021 r. Minister Finansów jest również obok Generalnego Inspektora Informacji Finansowej uprawniony bezpośrednio do nakładania kar pieniężnych w wysokości do 1 000 000 zł na podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym.