Biała lista podatników VAT – zawiadomienie trzeba będzie zgłosić tylko raz?

Korzystne stanowisko w zakresie składania zawiadomienia o płatnościach na rachunki bankowe, których nie ma w wykazie podatników VAT (biała lista) zajęli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Jak zauważył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT, nie trzeba przy każdej płatności na rachunek nieujawniony w wykazie wysyłać zawiadomienia do urzędu skarbowego, tylko wystarczy złożyć jedno zawiadomienie, a późniejsze płatności na ten rachunek będą płatnościami „bezpiecznymi”.

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wystawienia przez podatnika VAT faktury, która opiewa na kwotę przekraczającą 15 tys. zł nabywca będzie musiał dokonać przelewu należności udokumentowanej tą fakturą na konto kontrahenta widniejące na białej liście. W przypadku, gdy płatność zostanie zrealizowana na rachunek nie znajdujący się w wykazie, podatnikowi grożą poważne sankcje:

  • Solidarna odpowiedzialność za nierozliczony VAT przez kontrahenta z tytułu tej faktury;
  • Brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

W wypadku, gdy przedsiębiorca dokona płatności na konto nie objęte wykazem, będzie mógł uwolnić się od w/w sankcji (co oznacza, że zaliczy wydatek do kosztów podatkowych i nie będzie odpowiadał solidarnie za nierozliczony podatek VAT) jeżeli złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o tym przelewie w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu (planowane jest wydłużenie terminu do 7 dni).

Czy rzeczywiście wystarczające będzie złożenia jednego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego w sprawie rachunku bankowego nieobjętego wykazem, a następne płatności na ten rachunek będą wolne od sankcji podatkowych? Niestety z obecnego brzmienia ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej wynika wniosek przeciwny. Z przepisów wynika wprost, że sankcje nie będą miały zastosowania, jeżeli podatnik „dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie (…) i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu”. Wydaje się, że ustawodawca oczekuje od podatników składania zawiadomienia przy każdym zleceniu płatności na rachunek nieznajdujący się na białej liście.

Możliwe, że wątpliwości rozwieje planowana nowelizacja przepisów ustawy o VAT (przepisy dot. sankcji wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r., więc nie pozostało już wiele czasu). Podatnicy zasadnie oczekują również, że w sprawie stosowania przepisów o białej liście Ministerstwo Finansów sporządzi urzędowe objaśnienia, które będą miały ochronną moc prawną.

Mikołaj Duda