Bezzwrotna pomoc dla rolników na utworzenie firmy – pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Nabór wniosków trwa do dnia 28 kwietnia 2022.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i złożeniu wniosku, w tym pomoc i doradztwo w opracowaniu biznesplanu, który musi być załączony do wniosku o tę dotację.

Udział mogą wziąć osoby, spełnią wszystkie z poniższych warunków:

 • Są rolnikiem, małżonkiem lub domownikiem rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia (do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA);
 • Ich gospodarstwo jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

– gminy wiejskiej lub

– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

 • Nie prowadzą działalności gospodarczej (na ZUSie) przez ostatnie 2 lata.
 • Nie są beneficjentem pomocy z następujących programów:
 1. a) Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020;
 2. b) Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020;

Z mogą Premii skorzystać także osoby, które prowadzą firmę i są na tzw. podwójnym KRUSie. Należy wtedy rozszerzyć działalność o nowy kod PKD oraz zatrudnić co najmniej jednego pracownika na okres 2 lat.

Ilość premii na jedno gospodarstwo nie jest ograniczona.

Jest to ostatni program tego rodzaju, dlatego warto w nim wziąć udział.

Wielkość dotacji zależy od ilości stworzonych miejsc pracy:

Opcja 1 to dotacja 150 000 PLN, gdy tworzy się miejsce pracy dla siebie (samozatrudnienie);

Opcja 1+1 to dotacja 200 000 PLN, gdy planowane jest samozatrudnienie + 1 etat;

Opcja 1+2 to dotacja 250 000 PLN, gdy planowane jest samozatrudnienie + 2 etaty;

 

Jeśli dotacja będzie wyższa niż 150 000 zł., pracownicy którzy będą zatrudniani w ramach projektu nie mogą być osobami przebywającymi we wspólnym gospodarstwie rolnym członkami najbliższej rodziny.

Z premii mogą skorzystać również osoby na podwójnym KRUS-ie, jednakże w każdym z przypadków muszą stworzyć jeden etat więcej ponieważ samozatrudnienie nie będzie nowym miejscem pracy. Takie osoby muszą również rozszerzyć działalność o nowy kod PKD, zakupy związane muszą być z tym kodem.

Minimum 70% premii należy przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, to mogą być:
• maszyny, urządzenia;
• budowa lub remonty;
• pojazdy (zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy)

Maksymalnie 30% można wykorzystać inne koszty związane z działalnością, czyli np.:
• koszty bieżącej działalności;
• środki obrotowe;
• materiały;

Inne wymogi:

 • Powyższa inwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących: własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy Wnioskodawcy.
 • Wydatki nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jak również nie mogą być finansowane z innych środków publicznych.
 • Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym
  z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości
  , o ile miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do:
 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Realizacja projektu w czasie:

 • Premiajest wypłacana w dwóch ratach:
  I rata – 80% kwoty, wypłacane zaliczkowo przed rozpoczęciem inwestycji
  II rata – 20% kwoty, należne po realizacji biznesplanu
 • Okres trwałości projektu – konieczność prowadzenia firmy przez co najmniej 5 lat.
 • Dodatkowe miejsca pracynależy stworzyć przed złożeniem wniosku o II ratę płatności, to znaczy najpóźniej po dwóch latach od wypłaty pierwszej raty (pierwsze 2 lata służą okrzepnięciu firmy na rynku).
 • Miejsca pracy muszą być utrzymane przez 2 lata od momentu wypłaty II raty.
 • Ubezpieczenie w czasie 5 lat:
 1. Przez pierwsze dwa lata działalności nie trzeba przechodzić do ZUS (oznacza to bycie na tzw. “podwójnym KRUS-ie”);
 2. Następne trzy lata(rok 3, 4 i 5 projektu) są okresem ubezpieczenia w ZUS na zasadach ulgowych;

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu biznesplanu – jest on kluczowym dokumentem pozwalającym na zdobycie punktów niezbędnych do otrzymania dotacji.