BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ

Tarcza 6.0. - Mikropożyczka

Beneficjent fundacji rodzinnej – kto to jest ?

a) Dowolna osoba fizyczna, która nie musi być pełnoletnia ani posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych. Beneficjent może nie być spokrewniony z Fundatorem. W przypadku niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych środki pieniężne lub przedmioty otrzymywane od fundacji będą zarządzane przez ich rodziców lub opiekunów. Fundator może jednak zastrzec, że określone przedmioty im przypadające nie będą objęte takim zarządem, lecz będą podlegały zarządowi wyznaczonej osoby trzeciej lub kuratora sądowego.

b) Beneficjentem może być fundator. W praktyce takie rozwiązanie będzie zazwyczaj wybierane przez osoby chcące wycofać się z aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia majątkowego. Uzyskanie statusu Beneficjenta wymaga wpisu na listę beneficjentów prowadzoną przez zarząd.

c) Organizacja pozarządowa prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia.

Jakie świadczenia przysługują beneficjentowi fundacji rodzinnej ?

a) Fundacja rodzinna gromadzi mienie, zarządza nim w interesie beneficjentów oraz spełnia świadczeń na rzecz beneficjentów. Cele fundacji powinny zostać wyszczególnione w statucie przez fundatora.

b) Świadczenia na rzecz beneficjenta mają charakter majątkowy i obejmują przekazywanie lub oddawanie beneficjentowi do korzystania określonych składników, w tym pieniędzy, rzeczy lub praw. Fundacja może zatem wypłacać beneficjentowi określoną miesięczną kwotę pieniężną lub udostępnić nieruchomość bądź samochód. W przypadku beneficjentów będących osobami fizycznymi, spełnianie świadczeń może polegać w szczególności na pokrywaniu kosztów utrzymania lub kształcenia. Dopuszczalne jest również udzielanie beneficjentom pożyczek. To jakie świadczenia przysługują beneficjentowi powinny zostać skonkretyzowane w statucie.

c) Świadczenia mogą zostać uzależnione od spełnienia określonego warunku nadejścia terminu np. przeznaczanie środków utrzymania do 25 roku życia lub np. ukończenia studiów czy wzięcia ślubu.

d) Beneficjenci są również uprawnieni do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Uprawnienia beneficjenta fundacji rodzinnej.

a) beneficjent może zasiadać w zgromadzeniu beneficjentów – uprawnienie to będzie przysługiwało jedynie beneficjentom wskazanym w statucie.

b) beneficjent może żądać uzyskiwania informacji o działalności fundacji rodzinnej osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobą. Prawo to będzie obejmowało w szczególności wgląd do dokumentów fundacji, w tym statutu, sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzania z nich kopii i notatek, a także domaganie się przedstawienia przez zarząd wyjaśnień w określonych sprawach.

c) prawa i obowiązki beneficjenta są niezbywalne, za wyjątkiem wierzytelności.

d) beneficjent może zrzec się swojego statusu, bądź to w całości, bądź w odniesieniu do poszczególnych uprawnień. Oświadczenie w tym przedmiocie będzie wymagało zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wobec powyższego status beneficjenta fundacji rodzinnej będzie się wiązał z licznymi przywilejami. Między innymi z tego powodu fundacja rodzinna może okazać się popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców planujących sukcesję.