Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych w 2022 r.

sprawozdania finansowe

W dniu 1 stycznia 2022 roku a więc już za kilkanaście dni wchodzi zmiana ustawy o rachunkowości zmieniającą zasady podpisywania sprawozdań finansowych.

Wprowadzona zmiana upraszcza podpisywanie sprawozdań finansowych jednostek kierowanych przez organy wieloosobowe. Nie będzie wymagane, tak jak dotychczas, podpisanie sprawozdania w przypadku:

  • spółki jawnej – wspólników prowadzących sprawy spółki,
  • spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd,
  • spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki,
  • spółek kapitałowych – wszystkich członków zarządu spółki.

Od 1 stycznia 2022 roku wystarczy podpis jednej osoby z zarządu lub jednego wspólnika upoważnionego do prowadzenia spraw spółki natomiast pozostali członkowie organu zarządzającego będą w takim wypadku zobowiązani do złożenia oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub do pisemnej odmowy złożenia takich oświadczeń. Oświadczenia dołączane będą do sprawozdania finansowego. Te same zasady będą miały zastosowanie do sprawozdań jednostki z działalności.

Przyjęcie wspomnianych rozwiązań oznacza znaczące ułatwienie dla spółek z zagranicznymi zarządami, które mogą oddelegować określoną osobę, będącą członkiem zarządu spółki (np. dyrektora finansowego spółki), do podpisywania sprawozdania finansowego.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości niewątpliwie znacząco ułatwi wypełnianie corocznych obowiązków sprawozdawczych spółkom, w których członkowie zarządu są obcokrajowcami. Nie będzie bowiem konieczności uzyskiwania dla nich certyfikowanego podpisu elektronicznego co wiązało się niejednokrotnie ze znacznym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym.